Evrad-ı Bahaiyye ve Arapça Yazılışı

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 1 Ekim 2021 Kerim Usta

Evrad-bahaiye

EVRAD-I BAHAİYYE

Evrad-ı Bahaiyye’yi her gün bir kere okumayı adet edinen kimselerin dünya ve ahiretleri mamur olur. İman selametine nail olur. Başladığı işlerin neticesi mutlaka iyi ve başarılı sonuçlanır. Kötülüklerden korunur. Fena hastalıklara tutulmaz. Fena hastalıklara tutulmuş olanlara bir bardak suya yedi gün birer kere okunup nefes edildikten sonra hastaya içirilirse biiznillah vadesi gelmeyen hasta şifaya kavuşur. Uzun seneler hasta ve mefluc olsalarda. Delilere okunursa Allah’ın izni ile iyi olur. Bekar okursa iyi ve hayırlı bir izdivaç yapar. Fakir okursa zengin olur. Mahpus okursa kısa zamanda halas olup selamete çıkar. İşsiz okursa az zamanda bir işe girer. Miftahil Kulub isimli kitapta yapılmış olan tercümesini okur ve manasını kısmen de anlayabilmiş olursanız cidden bu muazzam ve paha biçilmez virdin kıymeti hakkında pek az da olsa bir fikir ve kanaate erişmiş olursunuz.

Bismillahirrahmanirrahiym

 • Allahümme entel melikül hayyül kayyumül mübin
 • Ellezi la ilahe illa ente rabbi halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va’dike masteta’tü euzü bike min şerri ma sana’tü ebuü leke bi nı’metike aleyye ve ebuü bi zenbi fağfirli zünubi fe innehu la yağfiruz zünube illa ente ya ğaffar.
 • Sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illellahü vallahü ekberu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym
 • Hüvel evvelü vel ahıru vez zahiru vel batınü ve hüve bi külli şey’in alim
 • Yuhyi ve yümitü ve hüve hayyüllezi la yemutü bi yedihil hayr
 • Ve hüve ala külli şey’in kadir
 • Sübhaneke ya azıymel müazzameh
 • Sübhaneke ya kayyumel mükerram
 • Sübhaneke ya bais
 • Sübhaneke ya varis
 • Sübhaneke ya kadir
 • Sübhaneke ya muktedir
 • Sübhaneke ya alimes sirri vel hafiyyat
 • Sübhaneke ya baıse men fil cedalete vel müsmekat
 • Sübhaneke ya müsta’bede cemiy’ıl halaık
 • Sübhaneke ya mukaddiral vahd ves savafık
 • Sübhaneke ya men la tatraü aleyhil afat
 • Sübhaneke ya mükevvinel ezmineti vel evkat
 • Ala kadruke ve tealeyte amma yekulüz zalimune ulüvven kebira
 • Sübhaneke ya mu’tikar rikab
 • Sübhaneke ya müsebbibel esbab
 • Sübhaneke ya hayyü ya kayyumüllezi la yemut
 • Sübhaneke ya ilahi ve ilahen nasut
 • Halaktena Rabbena bi yedike ve faddaltena ala kesirin min halkık
 • Fe lekel hamdü ven na’ma
 • Ve leket tavlü vel ala’
 • Tebarakte Rabbena ve tealeyte
 • Nestağfiruke ve netubü ileyke
 • Allahümme entel evvelü fe la şey’e kableke
 • Ve entel ahıru fe la şey’e ba’deke
 • Ve entez zahiru fe la şey’e yüşbihüke
 • Ve entel batinü fe la şey’e yerak
 • e entel vahıdü bi la kesir
 • Ve entel kadiru bi la vezir
 • Ve entel müdebbiru bi la müşir
 • Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tuızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayru inneke ala külli şey’in kadir
 • Tülicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab
 • Sübhaneke ya menıhtecebe fil ula an cemiy’ıl vera
 • Sübhaneke ya men teradda bil vekari vel kibriya’
 • Sübhaneke ya malike cemiy’ıl eşya’
 • Sübhaneke ya men teazzeze bil kudrati vel ula
 • Ve ya men ya’lemü ma fid davahis seb’ı vel husna
 • Ve ya men ya’lemü ma yeteleclecü fis suduri vel ahşa’
 • Ve ya men şerrafel aruda alel müdüni vel kura
 • Sübhaneke ya men ya’lemü ma tahtel cebubi ves sera
 • Sübhaneke ya men teala ve letufe an en yüra tebarakte ve tealeyte la rabbe ğayruke ve la kahira sivak
 • Allahümme entel mün’ımül müfdılül mükıylüş şekur
 • Ve eşhedü enneke entellahüllezi la ilahe illa ente
 • Ente rabbi ve rabbü külli şey’in fatırus semavati vel erdı alimül ğaybi veş şehadetil aliyyül kebirul müteal
 • Taha ta sin mim tasin yasin ha mim ayn sin kaf
 • Meracel bahrayni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyan
 • Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyumü la te’huzühu sinetün ve la nevmün lehu ma fis semavati ve ma fil erdı men zenzellezi yeşfeu ındehu illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm ve la yühiytune bi şey’in min ılmihi illa bima şae vesia kürsiyyyühüs semavati vel erda ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym
 • Hamim hamim hamim hamim hamim hamim hamim
 • Hummel emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun
 • Ha mim
 • Tenzilül kitabi minellahil azizil alim
 • Ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi zit tavli la ilahe illa hüve ileyhil masıyr
 • Yef’alüllahü ma yeşaü bi kudratihi ve yahkümü ma yürıdü bi ızzetıh
 • Ve la münazia fi ceberutihi ve la şerike lehu fi mülkih
 • Sübhanellahi ve bi hamdihi la kuvvete illa billah
 • Ma şaellahü kane ve ma lem yeşe’lem yekün
 • A’lemü ennellahe ala külli şey’in kadir
 • Ve ennellahe kad ehata bi külli şey’in ılma
 • Allahümme la taktülna bi ğadabike ve la tühliküna bi mesülatike ve afina kable zalik
 • Sübhanellahil melikil kuddus
 • Sübhanellahi zil mülki vel melekut
 • Sübhaneke zil ızzeti vel azameti vel heybeti vel kudrati vel kibriyae vel celali vel cemali vel kemali vel beka ves sültani vel ceberut
 • Sübhanel melikil hayyillezi la yenamü ve la yemutü ebeden bakıyen daimen sübbuhun kuddusün rabbüna ve rabbül melaiketi ver ruh
 • Allahümme allimna min ılmike ve fehhimna anke ve kallidna bi samsami nasrik
 • Allahümmec’alna leke şakiran ve leke zakiran ve leke rahiben ve leke mıtvaan ve leke muhbiten ve ileyke evvahen müniba
 • Allahümme tekabbel tevbetena vağsil havbetena ve seddid mekavilena veslül sehıymete sudurina
 • Ve ezhibid dahle vez zahle ver rane vel ıhnete min kulubina
 • Allahümme inna neuzü bike min cüdaıl füc’eti ve harkıl me’nuseti ve minel ilhadi vel ğırrati ve minel cemmi vel aneti ve minel ümuril mütammirat
 • Allahümmeksim lena min haşyetike ma tehulü bihi beynena ve beyne measıyk
 • Ve min taatike ma tüdhılüna ve tübelliğna bihi ila hazıyratil kuds
 • Ve minel yekıyni ma tühevvinü bihi aleyna müsıybatid dünya vel ahırah
 • Vahşürna mea hayril eşavid
 • Ve metı’na bi esmaına ve ebsarina ve kuvvetina ma ahyeytena
 • Ve mevvitna ala ahyeytena vec’alhül varise minna vec’al se’rana ala men zalemena vensurna ala men adena vağfir hatayana vekşif razayana
 • Veşfi merdana ve nevir cü’şena
 • Vakdı evtarana verham nacileyna ve la tec’alil acilete ekbera hemmina ve la mebleğa ılmina ve la tec’al müsıybetena fi dinina ve la tusellıt aleyna bi zünubina men la yerhamüna verzukna ve ente erhamür rahımiyn
 • Allahümme inna nes’elüke rahmeten min ındike tehdi biha ruana ve telümme biha şa’sena ve tecmeu biha şemlena
 • Ve teşfi biha meridana ve tüzekki biha a’malena ve evkatina ve tülhimüna biha ruşdena
 • Allahümme inna nes’elüke bi samedaniyyetike ve bi vahdaniyyetike ve bi ferdaniyyetike ve bi ızzetikel bahirati ve bi rahmetikel vasiati en tec’ale lena nuran fi mesamiına ve nuran fi a’yünina ve nuran fi ecdasina ve nuran fi kulubina ve nuran fi havassina ve nuran fi nesemina ve nuran min beyni eydina
 • Allahümme zidna ılmen ve nuran ve hılmen ve atina nı’meten zahiraten ve nı’meten batıneh
 • Hasbünellahü li dinina hasbünellahü li dünyana hasbünellahül kerimü lima ehemmena
 • Hasbünellahül halimül kaviyyü li men beğa aleyna
 • Hasbünellahüş şedidü li men kadena bi su’
 • Hasbünellahür rahıymü ındes sam
 • Hasbünellahür raufü ındel mes’eleti fil cedes
 • Hasbünellahül latiyfü ındel mizan
 • Hasbünellahül hakimü indel cenneti ven nar
 • Hasbünellahül kadiru indes sırat
 • Hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym
 • Merhaben merhaben bis sabahı ve bil yevmil cedidi ve bil ibbani ve bil fitnetis seıydi ve bis safiri veş şehid

Konuyu okumaya devam et.  Sayfa 2

Yazar: Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

15 yorum

 1. Arapçası daha açık ve okunaklı olursa iyi olur.kolay okunan hayrat yayınları arapça harfleri kolay okunuyor.lütfen…..

 2. Merhabalar Türkçe anlamı nedir okuduğumu anlamayınca nasıl mana katabilirimki… Yabancı anlamadığımı tekrardan ibaret olur…

    1. Merhaba, baktığımda bir eksiklik göremedim ama birde Ergün kardeşim kontrol edip geri dönüş yapacaktır. Hoşçakalın

 3. Latincesini koydunuz anladık lakin neden arapçası yok…? Bana arapçası lazım…varsa arapçasınıda koyarmısınız siteye?

  1. Seyfettin bey ilginiz ve alakanız için teşekkür ederim. Konunun Devamına en kısa zamanda yüklenecek inşallah. Takip edin…

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir