Esma ül Hüsna ‘dan Gezinti

Esma-ül Hüsna

Esma-ül Hüsna Gezintisi

ALLAH’u ekberdir isimlere cami,
oluyor varlıklara hami,
Ebedidir daimidir daimi,
Vasi olan ALLAH’u ekberdir ancak.

RAHMAN’ dırki rahmeti başka,
Alemde ne varki rahmetinden başka,
Bunları anladığında geçersin aşka,
Cümleyi koşturan RAHMAN’dır ancak.

RAHİM’ dir gizli sırlar faş eder,
İçerden bir zaman dışını yeder,
Sırrına erince şüphelerin gider,
Gizliye erdiren RAHİM’dir ancak.

MELİK’ tir mülkünü eyledi bina,
Her yönden kendini etti sena,
Acaba dersenki ne oldu bana,
Mülkünün sahibi MELİK’tir ancak.

KUDDÜS’ tür mukaddestir mukaddes,
Ruhu kudsiden gelir bu ses,
Derununa çeker ondaki heves,
Özünün varlığı KUDDÜS’tür ancak.

SELÂM’ dır selim’e erdirir varlığı,
Bırakmaz ortada hiç darlığı,
Kendi kendinde bulunca yarlığı,
Seni sana bulduran SELÂM’dır ancak.

MÜ’MİN’ ile imane erişirsin,
Sonsuz bir tevhide girişirsin,
Gerçek varlığına dönüşürsün,
İman sahibi eden MÜ’MİN’dir ancak.

MÜHEYMİN’ de zatına ulaştırır,
Tüm alemi sana yaklaştırır,
Böylece yüce dağlar aştırır,
Seni seninle bulan MÜHEYMİN’dir ancak.

AZİZ’ dir azameti ile mevcud,
İzzet’i ile buldu vücud,
Her şey ona mutlak eyledi sücut,
Dilediğince hükmeden AZİZ’dir ancak.

CEBBAR’ dır yürütür işleri cebran,
Kontrölda bütün alem her an,
Boş geçirdiğin günlerine yan,
İşleri yürüten CEBBAR’dır ancak.

MÜTEKEBBİR’ dir kibriya sahibi,
Bozamaz onunla kimse ahdini,
Sende’de belirir oldunsa yakiyni,
Kibriyadır örten MÜTEKEBBİR’i ancak.

HALİK’ tir dilediğince Halk eder,
Mahlûkunu hep sena eder,
Cümle varlığı içten dıştan yeder,
Hâlk eden halk olan HALİK’tir ancak.

BARİ’ dir zamanlaması tam olan,
Her şeyi yerli yerinde bulan,
Bütün zamanlara hemen dolan,
İşleri yerince yürüten BARİ’dir ancak.

MUSAVVİR’ Şekil eder her şeyi,
Netice için oldurur gayeyi,
Her varlığa koyan mayeyî,
Varlığı tasfir eden MUSAVVİR’dir ancak.

GAFFAR’ dır örter bağışlar niceyi,
Dilediğince çözer bilmeceyi,
Dualarla geçirirsen geceyi,
Günahları örten GAFFAR’dır ancak.

KAHHAR’ dır dilediğini kaldırır,
Gerekeni yedi kat dibe daldırır,
Farketmeden ayağını kaydıdır,
İstemediğini kaldıran KAHHAR’dır ancak.

VEHHAB’ dır karşılıksız verir,
İsteklerin nerden, nerden gelir,
Lütfunu görünce benliğin erir,
Ücretsiz veren VEHHAB’dır ancak.

REZZAK’ dır cümlenin rızkı elinde,
Zahir batın almağa gelinde,
Sizde REZZAK gibi hep verinde,
Daha çok verecek REZZAK’dır ancak.

FETTAH’ İle her dem, açılır sırlar,
Yükselir göğe iştiyak arzular,
Bedenlerinden çıkar arzlılar,
Her yönden Feth eden FETTAH’tır ancak.

ALİYM’ dir zatıyla bilir her şeyi,
Kır boşa doldurduğun şişeyi,
Gerçek ilmi bul dönersin köşeyi,
Zat’i ilme ALÎYM’ erdirir ancak.

KABZ’ dır nefsini bilki kabz eden,
Kaçamaz hiç bir zaman önünde giden,
Hâlden hâle koyup havanda ezen,
Nefsini alt eden KABZ’dır ancak.

BASİT’ Geldiğinde açılır gönlün,
Her şeyi seversin olur özlün,
Halin kale gelir olur sözlün,
Seni bir hoş eden BASİT’tır ancak.

HAFIZ’ dır hıfz eder olduğu gibi,
Değiştirecek var ise çıksın hadi,
Her zerreye has gerçek kemali,
HAFIZ’ın mutlak hıfzındandır ancak.

RAFİ’ dir yüksektir her kemâlde,
Cümleyi birleştirir cemâlde,
Ne güzel özünü bulursun o hâlde,
Dereceleri arttıran RAFİ’dir ancak.

MUİZ’ dir izzetiyle zuhurda.
İzzet kendinindir yok kimse arada,
Tam bir tekliği vardır orada,
İzzetle tecelli eden MUİZ’dir ancak.

MUZİL’ dirki bakarsın zelil eder,
Kendine güvenenleri yok eder,
Benliğinin tam dikine gider,
Nefsini zelil eden MUZİL’dir ancak.

SEMİ’ dir duvar ta özündekini,
Eğer genişletirsen idrakini,
Anlarsın kulağının sahibim,
Bütün duydukların SEMİ’dendir ancak.

BASIYR’ dir görür açık gizliyi,
Okur ezelde yazılan ezgiyi,
Başlatır her an yeni bir dizgiyi,
Varlığı seyr eden BASIYR’dir ancak.

HAKEM’ dir hakkıyle hükmeder hep,
Yanılmaz ne olursa olsun sebeb,
Huzurunda eyleyi ver edep,
Hakkını koruyan HAKEM’dir ancak.

ADİL’ dir adaleti çok geniş,
Eğer şübhen varsa olur iniş,
Nerden nereye bilirmisin gidiş,
Adaleti sürdüren ADİL’dir ancak.

LÂTİF’ tir bir ismi sureti yok,
Gönül böyleyi diler hele bak,
Cümleyi bu hale erdire Hak,
Lâtife erdiren LÂTİF’tir ancak.

HABİYR’ dir her şeyden mutlak haberdar,
Bizede bir şeyler haber vere yar,
Gafletten kurtulup eylemeli kâr,
Gerçeği bildiren HABİYR’dir ancak.

HALİYM’ dir bazen mülâyimdir işi,
Bulunmaz hoş görüde bir eşi,
Habibinin kırıldığında dişi,
Onları hoş gören HALİYM’dir ancak.

AZİYM’ dir azamet perdesi çeker,
Gönüllere korku tohumu eker,
Bayrağını ta arşa diker,
Azametini gerçek bilen kendidir ancak.

GAFUR’ dur bağışlar yanlışları,
Örtülür suçun dökersen yaşları,
Sende hoş gör düşen kardaşları,
Onları kaldıran GAFUR’dur ancak.

ŞEKÜR’ dür nimetlere şükr ettirir,
Özünü bazılarına tattırır,
Yavaş yavaş sevgisini arttırır,
Nimeti arttıran ŞEKÜR’dur ancak.

ALİY’ dir yücedir yücedir yüce,
Anlatamaz hiç bir kelâm ne hece,
Sahibdirki hiç görülmemiş güce,
Senide yücelten ALİY’dir ancak.

KEBİYR’ dir büyüklüğü hep sonsuz,
Alemler her zerrede olmaz onsuz,
Bu varlığı zannetmeki Ruhsuz,
Büyüklüğünü bilen KEBİYR’dir ancak.

HAFİYZ’ dir küçük görülmekten korur,
Sonunda yolu itidale varır,
Her bakımdan hakkını alır,
Asaletini koruyan HAFİYZ’dir ancak.

MUKİYD’ dir kendinde akd eder ancak,
Çekilir göğe bir yeşil sancak,
Kim çıkarki akdini bozacak,
Akdini koruyan MUKİYD’dir ancak.

HASİYB’ dir her şeyinde hesaplı,
Varlıklar zuhura çıkar itinalı,
Görünürler daha sonra edalı,
Cümle hesapları tutan HASİYB’dir ancak.

CELİL’ dir korku saçar gönüllere,
Yol vermez benlikle öten dillere,
Dikkat et gidersin yadellere,
Aşıklara huşu veren CELİL’dir ancak.

KERİYM’ dir atası boldur onun,
Keriymi bulmassan ne olur sonun,
Lûtfuna koş benliğinden soyun,
Cömertlerin cömerdi KERİYM’dir ancak.

RAKİYBdir cümle varlıklar mahâlli,
Hepsinden yücedir alidir ali,
Gayret edersen bulursun cemali.
Her şeyin üstünde RAKİYB’dir ancak.

MUCİYB’ dir icabet eder er geç,
Muradını bildir sen kalma geç,
isteklerini çok iyi seç,
İhtiyacına cevap veren MUCİYB’dir ancak.

VASİ’ dir her şeyi sonsuz o kaplar,
Anlatmağa kâfi gelmez lâflar,
İçten dıştan bütün ihatalar,
VASİ’ hükmüyle oluşur ancak.

HAKİYM’ dir her şeyi hikmetle işler,
İdrak ettiğinde göğsün genişler,
Kalmasın gönlünde şu bu teşvişler,
Hikmetle iş gören HAKİYM’dir ancak.

VEDUD’ dur her mahalde sevilen,
Aşık ile maşukta görülen,
Tüm yanan gönüllerde beliren,
Sevgiyi cihana salan VEDUD’dur ancak.

MECİD’ dir yücedir yücedir yüce,
Bu yücelik büyük bir hece,
İster gündüz olsun ister gece,
Her an yücelen MECİD’dir ancak.

BAİS’ tir ölüleri diriltir,
Gafleti uyanıklığa erdirir,
Seni sana gerçekten buldurur,
Zor işleri kolaylaştıran BAİS’tir ancak.

ŞEHİYD’ dir her şeye şahiddir bil,
Şahid olduğunu söylemez her dil,
Dikenleri çevirerek eyle gül,
Yaptıklarına şahid ŞEHİYD’dir ancak.

HAK’ tır her şeyi hakkıyle eder,
Şüphesi olan ziyana gider,
Varlıkları perçeminden yeder,
Her zuhurda Hak alan HAK’tır ancak.

VEKİYL’ dir her şeye vekâleti var,
Bilmemki nasıl bulunur böyle yar,
Gönlünün yarasını eliyle sarar,
Cümle işleri gören VEKİYL’dir ancak.

KAVİ’ dir sağlamdır mutlak güven,
Korkma bırakmaz yolda giderken,
Dal deryaya boğulmassın yüzerken,
Her zorlandığında kurtaran KAVİ’dir ancak.

METİYN’ dir metanetli sarsılmaz,
Kurduğu, sistemi kimse yıkamaz,
Öyle seddirki yüce, aşılmaz,
Seni her şeyden koruyan METİYN’dir ancak.

VELİ’ dir saliklere yol gösterir,
Gönüllere aşk rüzgârı estirir,
Ağyar ile dostluğu kestirir,
Hakka yaklaştıran VELİ’dir ancak.

HAMİYD’ dir hamd ile varılır mutlak,
Hamd edende bulunur güzel ahlâk,
Belki bir gün hamd’ı bulursun elhak,
Gerçek hamda ulaştıran HAMİYD’dir ancak.

MUHSİ’ dir tafsilâtlı getirir,
Her varlığın hesabını yetirir,
Tümden hepsine akıl erdirir,
Tafsilâtı düzenleyen MUHSİ’dir ancak.

MÜBDİ’ dir her şeyin kaynağı ondan,
Yoktur başka gelenler daha sondan,
Haber aldınsa hemen bundan,
Her şeyin kaynağı MÜBDİ’dir ancak.

MUİD’ dir varlığını oluşturan,
Devamlı bakımına koşturan,
Yaranlarının zevkiyle coşturan,
Varlığını yenileyen MUİD’dir ancak.

MUHYİ’ dir hem hayata kavuşturur,
Cümleyi yaşama alıştırır,
Durmadan yeniler oluşturur,
Varlığa can veren MUHYİ’dir ancak.

MUMİYT’ tir benliğini öldüren,
Seni tâ derinlere gömdüren,
Gönül tarlanı güzelce sürdüren,
Seni senden kapan MUMİYT’tir ancak.
HAY’ ile hayat bulursun elbet,

Yaşamın ne olduğunu derk et,
Eğer yaşıyorsan binlerce şükret,
Hay ile sıfatlanan HAY’dır ancak.

KAYYUM’ dur mevcudat onunla kaim,
Gerekeni yapar her yerde daim,
Bütün varlığa olmuştur hakim,
Varlıkları ayakta tutan KAYYUM’dur ancak.

VACİD’ dir ancak tek vücud sahibi,
Sonsuz varlığın bulunmaz sahibi,
Koyma artık varlığa gayriği,
Varlığın vücudu VACİD’tir ancak.

MACİD’ dir yücedir yüceden yüce,
Kimse eş olamaz böyle güce,
Bulunmaz elbette onda gece,
Kendi kendinde yüce olan MACİD’tir ancak.

VAHİD’ dir esmada seyr eder kendini,
Kurar mutlaka varlık bendini,
Ef’âlde tamamlar mutlak seyrini,
Kesreti toplayan VAHİD’dir ancak.

AHAD’ dır ZAT’tır Zattan sorulmaz,
Bu vadinin önünde durulmaz,
Gerçek benliktir kafa yorulmaz,
A’madan ilk zuhur AHAD’dır ancak.

SAMED’ dir bir şeye muhtaç değil,
Her şey ona muhtaçtır bunu bil,
Aczini idrak et önünde eğil,
Bütün ihtiyaçları gören SAMED’dir ancak.

KADİR’ dir kudretini izhar eder,
Dilediğini dilediğine çeker,
Her varlığın tohumunu eker,
Buyruğunu sürdüren KADİR’dir ancak.

MÜKTEDİR’ dir zuhura çıkarmaya,
İcadını sahraya yaymaya,
Bir uçtan bir uca kayıp akmaya
Bütün bunlara bakmaya MÜKTEDİR’dir ancak.

MUKADDİM’ Dilediğince eder takdir,
Kime ne dilerse verir takrir,
İstediğini öne getirir,
Gereğince sıra yapan MUKADDİM’dir ancak.

MUAHHİR’ Dilerse eder tehir,
Bazılannı sonradan verir,
Sırasıyla alacaklar gelir,
Tehir eden MUAHHİR’dir ancak.

EVVEL’ dir herşeyin evveli,
Böyle olduğuna deyin beli,
Varlığı ezelidir ezeli,
Her şeyin önü EVVEL’dir ancak.

AHIR’ dır çünkü her şeyin sonu,
Kim böyle hep tanımassa onu,
İyi anlaşılmaz bu konu,
Her şeyin sonunu getiren AHIR’dır ancak.

ZAHİR’ dir her varlıktaki zahir,
Bunu bilince olursun tahir,
Kendim bilmeği eyleme tehir,
Bütün gördüklerin ZAHİR’dir ancak.

BATIN’ dır her şeyin batını hep,
Çünkü batındır zuhura sebeb,
Bazen gerekir cümleye edeb,
Varlık gelişiyor BATIN’dan ancak.

VALİ’ dir indindedir siyaseti,
Hiç boşa gitmez edersen gayreti,
Anla artık ondaki hayreti,
Bütün siyaseti yapan VALİ’dir ancak.

MÜTEALİ’ İlmi yayılır daim,
Bununla varlıkları eyler kaim,
Çünkü kendisi alimdir alim,
İlmi ile yücelen MÜTEALİ’dir ancak.

BERR’ dir her şeyi devamlı verir,
Hakikatleri sırasıyla bildirir,
Sonunda gerçeklere erdirir,
Temize çıkaran BERR’dir ancak.

TEVVAB’ dır TEVbeleri kabul eden,
Gaflet ehlini hakka döndüren,
Gerçekleri yerinde gördüren,
Ümitleri güçleştiren TEVVAB’dır ancak.

MÜNTEKİM’ dır alır intikamını,
Belirtir doğruluk ahkamını,
Seçer DÜŞKÜNlerden yaranını,
Haksızlığı önleyen MÜNTEKİM’dir ancak.

AFÜVV’ dür bağışlar kulunu,
Açar dilerse kapanmış yolunu,
Dikkat et düzelt sağını solunu,
Günahları bağışlayan AFÜVV’dür ancak.

RAUF’ tur merhamed eder kuluna,
Can vermek gerektir hep yoluna,
Girmiş isen nefsinin koluna,
Sana yardım eden RAUF’tur ancak.

MALİKEL MÜLK’ tür mülkün sahibi,
Mülkünde komaz asla gayriyi,
Yoktur bulamassın hiç ayrıyı,
Sahib olan MALİKEL MÜLK’tür ancak.

ZÜLCELÂLİ
VELİKRAM’ dır şübhesiz,
Bunu eğer böylece bilirseniz,
Sizde ikrama ulaşırsınız,
İkram ZÜLCELÂL’den dir ancak.

MUKSİD’ dir hak eden alır hakkını,
Boşa geçirme sende vaktini,
Bozma sakın yaptığın akdini,
Hak edene veren MUKSİD’dir ancak.

CAMİ’ dir toplar kendinde her şeyi,
Bırakmaz dışında hiç bir şeyi,
Oluşturur birliği gayeyi,
Her makamda toplayan CAMİ’dir ancak.

GANİ’ dir varlıktan ihtiyacı yok,
Her şeyi vardır hemde boldur çok,
Sen zenginim deme aradan çık,
Mülkü sonsuz olan GANİ’dir ancak.

MUGNİ’ dir dağıtır zenginliğini,
Tanıtır her yerde benliğini,
Kaldırtarak senin senliğini,
En çok dağıtan MUGNİ’dir ancak.

MANİ’ dir hayrına engel koyar,
Böyle oyunla ayağın kayar,
Vazgeçirmek için imtihan eder,
Hayrını güçlendiren MANİ’dir ancak.

DARRUN’ Daralanlara eder yardım,
Zorlanınca gidersin adım adım,
Yardım görmek güzel bir tadım,
Zorlananlara yardım eden DARRUN’dur ancak.

NAFİ’ dir nefy eder kaldırır şerri,
Getirir oturtur güzelce berri,
Kalmaz gönlünde kötülük gayri,
Şerleri kaldıran NAFİ’dir ancak.

NUR’ dur varlığı aydınlatandır,
Bütün mevcudatta parlıyandır,
Gönüllerde her zaman doğandır,
Her şeyi aydınlatan NUR’dur ancak.

HADİ’ dir eder hakkı tebliğ,
Çağrısı açıktır ve beliğ,
Buldursun hepimize doğru yolu,
Kendi yolunu açan HADİ’dir ancak.

BEDİİ’ dir icad eder yenilik,
İşlerini yap hep ona yönelik,
Böylece tanır sana öncelik,
Yenilikler olursa BEDİİ’dendir ancak.

BAKİ’ dir hep hayali kaldıran,
Gerçek hakikatine daldıran,
Sana seni her yönde bulduran,
Seni ebedi eden BAKİ’dir ancak.

VARİS’ idir mülkünde cümlenin,
Her yönde sahibidir alemin,
Kim olduğunu bil mülkü verenin,
Her şey her zaman VARİS’indir ancak.

REŞİYD’ dir rüştünü izhar eder,
Cümle böylece kemale gider,
Sonunda ilahi cemale erer,
Rüştüne erdiren REŞİYD’dir ancak.

SABIR’ dır acele etmez bir gün,
Dut yaprağı atlas olur bir gün,
Artık kendine ver güzel bir yön,
İnnallâhe meas SABİR rin dir ancak.

Terzi Baba-Necdet Ardıç

MEKKE MEDİNE
( 6.8.1987 )

Yorum yapın