Şair Enveri Hakkında Bilgi

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 4 Nisan 2021 Kerim Usta

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı
Enverî, Fatih Sultan Mehmed devri (1451-1481) şair ve tarihçilerindendir. Hayatı hakkında bilinenler tamamen kendi eserine dayanır. Tam olarak adı bilinmediği gibi Enverî adı da onun mahlasıdır. Enverî Arapça, Farsça öğrenmiş, zamanının ilimlerini bir dereceye kadar tahsil etmiş, bu arada bazı tarih kitaplarını okumuş orta derecede bir şairdir.

15.yüzyılda tarihi konularda yazılan en önemli eseri, Enverî’nin Düstûr-nâme’sidir. Enverî, Düstûr-nâme’yi 1465 yılında tamamlamış ve Mahmud Paşa’ya sunmuştur. Bundan önce Fatih adına yazdığı Teferrüc-nâme isminde bir eserden bahs edilirse de bu eser, henüz ele geçmemiştir.

Düstûr-nâme mesnevi nazım şekliyle yazılmış manzum bir tarih olup üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde, peygamberler, İran hükümdarları, Gazneliler, Selçuklular, Harzemşahlar ve Moğollardan Anadolu Beyliklerine kadar geçen süredeki tarihi olaylar hakkında bilgi verilir. İkinci bölümde Aydınoğulları tarihi anlatılır. Son bölüm ise, Osmanlı tarihine ayrılmıştır. Eserin Paris Bibliotheque Nationale ve İzmir Millî Kütüphane’de olmak üzere iki nüshası mevcuttur.

Kaynaklar:

  • Anadolu üniversitesi-XIV.-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı
  • Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi : Düstûrnâme-i Enverî

Kerim Usta Yayımladı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir