Elektrik Mühendisliği

Elektrik mühendisliği; elektrik üretim-iletim ve dağıtım sistemleri, elektrik makineleri, elektrikli sürücü sistemleri ve bunların tasarımı, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, korunması, kontrolü, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik konuları kapsayan bir mühendislik dalıdır. Ayrıca Elektrik Mühendisliği; Elektronik, Haberleşme, Bilgisayar ve Makine mühendisliği konularının bir kısmının uygulama alanı niteliğinde disiplinler arası ortak bir platform oluşturmaktadır. Elektrik enerjisi günlük hayatımızı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini arttıran en önemli enerji kaynaklarındandır. Günlük hayatta kullanılan elektrikli araç ve gereçlerin sayısı ve kullanım alanları sürekli olarak artmaktadır. Elektrik mühendisliği eğitimi için önemli bir altyapı olan laboratuarlar çok yüksek miktarlarda yatırım gerektiğinden, ülkemizdeki çok sınırlı sayıda üniversitede (üç üniversitede, YTÜ, İTÜ ve KOU) elektrik mühendisliği eğitimi verilebilmektedir. Elektrik mühendisliği, elektrik enerjisinin verimli bir şekilde kullanılması, maliyetinin azaltılması, güvenilirliğinin arttırılması için bugün hızla büyümekte olan ülkemiz endüstrisinde ihtiyaç duyulan bir meslek olduğu gibi, gelecekte de elektrik mühendislerine ihtiyaç duyulacaktır. Elektrik Mühendisliği programı 4 yıllık lisans süresince, enerji üretim, iletim, dağıtım, enerji sistemleri dinamiği, kontrolü, korunması, aydınlatma tekniği, yüksek gerilim tekniği, yalıtım koordinasyonu, nükleer enerji santralleri, elektrik makineleri tasarımı ve kontrolü, elektrik makineleri otomasyonu, güç elektroniği ve uygulamaları, özel elektrik makineleri, elektrikle tahrik ve elektrik enerjisinin kullanımı alanlarında eğitim verilir.
Elektrik Tesisleri ve Elektrik Makineleri olmak üzere iki temel ana bilim dalına ayrılan Elektrik Mühendisliği programında, Fizik, Matematik, Kimya gibi temel bilimlerin yanı sıra Devre Teorisi, Elektromagnetik Alan Teorisi, Devre Analizi, Elektronik, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği, Yüksek Gerilim Tekniği, Enerji İletimi, Enerji Dağıtımı, Sayısal Sistemler, Otomatik Kontrol, Aydınlatma ve İç Tesisat, Enerji Yönetimi ve Enerji Ekonomisi gibi temel mesleki dersler okutulmaktadır.Sürekli gelişen elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım, tüketim ile ilgili her türlü imalat, satış, teknik destek hizmetleri: Elektrik makinaları ve güç transformatörleri imalatı, Yüksek gerilim şalt cihazları, Kablo sanayii, Güç elektroniği sanayii, Aydınlatma cihazları sanayii , Otomasyon Sektörü ve bu endüstriyi destekleyen diğer kamu ve özel kuruluşlar: bankacılık, denizcilik, sigorta ve eğitim gibi sektörlerde geniş iş olanakları mevcuttur.
Elektrik mühendislerinin başlıca görevleri bağlı olduğu kuruluşlardaki yaptıkları başlıca teknik hizmetler şunlardır:

* Çalışma planı hazırlamak ve bu planın düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve takip etmek,
* Proje uygulamalarında teknisyen aşamasındaki çalışanlar ile proje arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir elemen olarak faaliyet göstermek,
* Üretim aşamasında işlemlerin kusursuz çalışmasını sağlamak ve ürünün kalite değerlendirilmesini yapmak,
Tesiste projelendirme ve koordinasyonu sağlamak,
* İşletmelerde kendi sorumluluğundaki sistemin güvenilir ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak ve gerektiğinde sistemin güncelleştirilmesi ilgili yapılacakları tespit ederek amirine rapor etmek,
* Malzeme ve donanım alışında ve satışında teknik danışmanlık yapmak ve gerekli kontrolleri yapmak,
* Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ile ilgili kuruluş ve bölümlerde yeni ürünler geliştirilmesi ya da var olan ürünlerin iyileştirilmesi ile ilgili fikirler üretmek ve gerekli altyapının oluşturulmasında çalışmalar yapmak, olarak sıralanabilir.

Mezun olanlar:

* Elektromekanik sanayii,
* Yurtiçi ve yurtdışı fabrika ve işletmelerinin elektrik müteahhitlik, işletim ve danışmanlık hizmetleri,
* Enerji üretim, iletim, dağıtım, tüketim sektörü,
* Elektrik makinaları ve transformatör imalat sanayii,
* Güç elektroniği ve sürücü sistemler,
* Elektrik makinaları dinamiği, modellenmesi ve kontrolü,
* Bina ve yol aydınlatmaları, fabrika ve bina otomasyonları,
* Elektrikle ısıtma, proje ve uygulama mühendisliği,
* Yüksek gerilim şalt cihazları üretimi, alanlarında çalışabildikleri gibi, kendi danışmanlık ve müteahhitlik bürolarını da kurabilirler.

Yorum yapın