Distoni Hastalığı hakkında Bilgiler

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 18 Nisan 2021 Kerim Usta

Yanlış giden nedir?
Doktorların ve araştırmacıların inancına göre, yinelenen spazmlar ya da hareketler, beynin belirli bir bölgesinde bir şeylerin yanlış gitmesinden ileri gelmektedir. Beynin bu bölgesi, hareketleri düzenlemek üzere kaslara mesajlar gönderen bir kontrol merkezi gibi işlev görür. Yaptığımız her hareket, birçok farklı kasın kesin şekilde düzenlenmiş bir zamansal sıralamayla dikkatli şekilde planlanmış kasılmalarını içerir. Bununla birlikte, beynin bu bölgesinde bir düzensizlik olduğu zaman, kişi hareket ederken yanlış kaslar kasılır —ya da — kişi hareket etmek istemediği zaman kendiliğinden kasılarak spazmlara ve düzensiz postürlere neden olur.

Distoni, beynin başka herhangi bir işleviyle ilişkisi bulunmayan bir hareket bozukluğudur. Dolayısıyla, distoni bulunan hastalarda zeka, kişilik, bellek, duygular, görme, işitme, algılama ve cinsel işlev normaldir.

Distoniye yol açan nedir?
Ne yazık ki, vakaların çoğunda distoninin altında yatan neden henüz bilinmemektedir. Bununla birlikte, distoninin kadınlarda erkeklerden daha yaygın olduğunu ve bazı vakalarda kafayla ya da kafa tremorlarıyla ilgili aile hikayesinin bulunduğunu biliyoruz. Fokal distonilerin çoğu, yetişkinlik döneminde 35-50 yaşları arasında başlar. Distoni vakalarının çok küçük bir bölümü travmadan kaynaklanır ya da bazı ilaçların kullanılmasının yan etkisi olarak ortaya çıkar.

Distoni iyileşme gösterebilir mi?
Evet, distoninin küçük de olsa düzelme şansı vardır. Bunun niçin olduğu ya da kimlerin iyileşme göstereceği önceden kestirilemez. Bununla birlikte, böyle bire şeyin meydana geliyor olması gerçeği, beynin kalıcı bir şekilde etkilenmiş olmayabileceğini, ama beyindeki bazı habercilerde bir tür dengesizliğin var olabileceğini bize anlatmaktadır.

Distoni nasıl tedavi edilir?
Eğer distoni büyük rahatsızlığa neden oluyorsa, o zaman kas spazmlarını kontrol altına almaya çalışmak için ilaç tedavisi önerilebilir. Ne var ki, ilaçların çoğu tatmin edici bir etki göstermemiştir. Yakın zamanlarda, yeni bir tedavi olan botulinum toksini tedavisi geliştirilmiştir. Botulinum toksini, spesifik kasların hareketini durdurarak etkili olur. Başka bir deyişle, beyin kaslara kasılmaları için yanlış mesajlar göndermeye devam eder, ama kaslar bunlara yanıt vermez ve bu nedenle, önceden olduğu gibi spazmlar yas da tremorlar meydana gelmez.

Bu tedavi nasıl verilir?
Botulinum toksini, etkilenmiş olan kas bölgesine bir doktor tarafından çok küçük dozlarda injekte edilir. Bu injeksiyon kası zayıflatır ve spazmların önlenmesine yardımcı olur.

Tedavinin etkisi ne kadar hızlı ortaya çıkar ve ne kadar sürer?
Botulinum toksiniyle tedavi, injeksiyondan üç ila yedi gün sonra etkisini tam olarak gösterir, ama birçok kişi birkaç saat içinde kendini daha iyi hissetmeye başlayabilir. Her tedavi seansının etkisi yaklaşık üç-dört ay devam eder, bu nedenle bir tedavi programının belirlenmesi gerekir. Ama distoniden mustarip olanların çoğu bir sonraki tedavinin ne zaman gerekli olduğunu kendisi bilir —pratik kural, semptomlar yeniden belirmeye başladığında tekrar doktora gitmektir.

Herhangi bir yan etkisi var mı?
Botulinum toksiniyle tedavinin hastaların çoğu tarafından çok iyi tolere edildiği kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, az sayıdaki hasta tedavinin başlangıcında bazı yan etkiler yaşamıştır ve normalde bunların kısa bir süre sonra geçmesi gerekir. Örnek olarak, blefarospazm tedavisi uygulanıyorken, gözkapaklarının sarkması, çift görme veya bazen göz altındaki kasların zayıflaması gibi yan etkiler oluşabilir. İnjeksiyon yerinde hafif morarma ya da şişme de meydana gelebilir. Spazmodik disfoni tedavisi uygulanıyorken oluşabilecek yan etkiler arasında fısıltılı bir ses ve bazen, çok kısa bir süreyle, yutma güçlüğü bulunabilir.

Distoni için başka tedaviler var mı?
Bazı distoni tiplerini tedavi etmek için cerrahi işlem uygulanır, ama ancak nadir vakalarda bu yapılmaktadır. Cerrahi işlem, kasılan adaleleri felç etmek amacıyla sinirlerin ya da bu adalelerin kesilmesi için uygulanabilir. Bununla birlikte, distoni vakalarının çoğunda cerrahi girişim uygun bir seçenek değildir.

Birçok alternatif tedavi denenmiştir. Ne yazık ki, akupunktur, homeopati, aromaterapi, fizyoterapi ya da özel diyet gibi çarelerin herhangi bir kalıcı fayda sağladığına ilişkin hiçbir kanıt yoktur ve boynu düzeltmek için boyunluk takılması da çok az fark yaratır.

Distoni bulunan kişiler ne yapabilirler?
Birçok kişi, distonisi doğru teşhis ve tedavi edilinceye kadar değişik doktorları ziyaret etmiştir. Bu bölümde ana çizgileriyle anlatılan tıbbi ve cerrahi işlemlerin yanı sıra, hastalığınız karşısında alacağınız tutum, bundan nasıl etkilendiğinize karar vermede en önemli faktörlerden birisi olabilir. Distoni ölümcül bir hastalık değildir, ama bu durumun bulunduğu kişilerin yaşam kalitesini bozabilir.

ılgaz Avatarı
ılgaz said:
20.02-2007 22:04
Standart
Servikal Distoni ve Botulinum Toksini Kullanımı

Dr. Haşmet A. HANAĞASI
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Servikal distoni (SD) hareket bozuklukları pratiğinde sık görülen hastalıklardan biridir. Bu yazıda SD ve tedavisinde yeni bir sayfa açan Botulinum toksini (BT) hakkında bilgi verilecektir.
Genel Bilgiler

Servikal distoni (SD) boyun ve omuz kaslarını etkileyen, tekrarlayıcı özellikte klonik ve tonik hareketlere yol açarak başın anormal postürüne neden olan fokal bir distonidir. En sık erişkin başlangıçlı fokal distoni türü olan SD, “spazmodik tortikolis” adıyla da bilinir. SD santral sinir sisteminde yapısal bozukluk yoksa “idyopatik” olarak sınıflandırılır ve vakaların çoğu bu grupta yer alır. Buna karşı yapısal veya metabolik nedenler anormal boyun hareketlerine yol açarsa “sekonder” SD olarak tanımlanır. Travma ve nöroleptik ilaç kullanımı sekonder SD nedenleri arasındadır. Tablo 1’de yapısal sekonder SD nedenleri gösterilmektedir. SD hastaların günlük yaşam aktivitelerinde zorluklar ortaya çıkartarak hayat kalitelerini kötü yönde etkiler.

SD’nin prevelansı yapılan bir çalışmada yaklaşık 9/100.000 olarak bulunmuştur. Ancak bu oran geniş kapsamlı bir saha çalışmasından çok retrospektif verilere dayalıdır. Dolayısıyla prevalansın daha yüksek olduğu düşünülmektedir. SD’nin insidansı 5. dekatta tepe noktasına ulaşır.Hastalığın başlangıç yaşı %70-90 oranında 4. ve 7. dekatlar arasındadır. Çeşitli çalışmalarda SD’nin kadınlarda, erkeklere oranla 1.5-1.9 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. Hastalığın altında yatan patolojik mekanizma bilinmemektedir. Ancak özellikle genetik faktörlerin hastalığın gelişiminde önemli rol oynadığı düşünülmektedir.

SD’li bazı ailelerde 18. kromozomun kısa kolunda lokalize genetik bozukluk bulunmuştur. Diğer bir risk faktörü ise travmadır. Baş, boyun veya omuz travma öyküsü SD’li hastalarda sıktır.

SD başın dönmesine (tortikolis), boyun fleksiyonuna (anterokolis) veya ekstansiyonuna (retrokolis), başın yana yatmasına (laterokolis) neden olabilir. Tablo 2′ başta ve boyunda anormal postüre neden olan kaslar ve klinik gösterileri sıralanmıştır. Bu klinik formlar tek başına olabileceği gibi, birlikte de görülebilir. Tortikolise SD’nin diğer klinik formlarından daha sık rastlanır. Bir klinik form zamanla başka bir klinik forma dönüşebilir. SD’ye sıklıkla baş ve el tremoru ya da boyun ağrısı eşlik edebilir. Hastaların %70-80’inde boyun ağrısı vardır ve ciddi malûliyete neden olabilir. Ağrı diğer distoni türlerinde SD’deki kadar sık görülmez. Ağrı aralıklı ya da devamlı bulunabilir. Motor semptomlara ek olarak duysal bozukluklar da görülebilir.

Distonik kasılmaların şiddetini azaltan “duysal manevralar” SD’li hastaların çoğunu rahatlatabilir. Çeneye, yüze veya başa dokunmak bu hastalarda kasılmaları azaltmada etkili olabilir. Ancak duysal manevralar genellikle hastalığın ilk zamanlarında yararlı olur ve zamanla etkisi kaybolur.

SD’li hastalarda sıklıkla psikiyatrik semptomlar ortaya çıkar. Bu semptomlar hastalığa sekonder reaksiyonun sonucu olabilir. Çünkü hastalar kendilerini işlerinden ve sosyal aktivitelerinden kısıtlarlar. Bu nedenle hastaların bir kısmında hastalık seyrinde DEPRESYON görülür. SD’li 67 hastayı kapsayan bir çalışmada %24 oranında depresyon bildirilmiştir.

İdyopatik SD tipik olarak ani başlangıçlıdır. Hastalar sıklıkla boyunlarının çekmesinden veya başın istemsiz dönmesinden yakınırlar. Semptomlar ortalama 3 ile 5 yıl (1-18 ay arasında) arasında en yüksek seviyeye ulaşır. Çoğunlukla bu evreden sonra semptomlar stabilize olurlar. Bu dönemden sonra bazı hastalarda spontan remisyonlar görülebilir. Ancak bu remisyonlar genellikle kısa süreli ve tam değildir. Hastaların çoğunda 5 yıl içinde nüks görülür. Distoni 1/3 hastada oromandibular, omuz ve kol gibi komşu vücut bölgelerine yayılır. Nadiren jeneralize de olabilir.

SD’nin tanısı öykü ve klinik muayene bulguları ile konur. Aile öyküsünde distoni bulunması SD tanısı destekler. İlave olarak SD’ye kranyal distoni, blefarospazm, bruksizm ve yazıcı krampı gibi diğer hareket bozuklukları da eşlik edebilir. İdyopatik SD tanısı koyabilmek için diğer tüm nörolojik muayene (postural el tremoru ve distoni dışında) bulgularının normal olması gerekir. Kortikospinal, duysal, serebellar, okülomotor veya kortikal bulguların varlığı distoni ile birlikte olursa sekonder SD nedenlerini akla getirmelidir. Bu hastalara ayrıntılı incelemelerin yapılması gerekir. Her ne kadar idyopatik olduğu düşünülse bile tüm hastalarda kranyal ve servikal MR incelemesinin yapılması yararlıdır.

Tedavi
Günümüzde SD’nin kesin bir tedavisi yoktur. Çeşitli oral farmakoterapatik yaklaşımlar olmakla beraber hastaların bu tedavilerden yararlanma oranı değişkendir. Uzun yıllar boyunca antikolinerjik ilaçlar (biperedin, trihexyphenidyl, bornaprin, vb.), GABAmimetikler (baklofen, klonazepam, vb.), dopamin reseptör antagonistleri (haloperidol, klorpromazin, klozapin, vb.), dopamin boşaltıcı ilaçlar (tetrabenazin, rezerpin) ve dopamin reseptör agonistleri (levodopa, bromokriptin, vb.) SD’nin tedavisinde yer alan ilaç seçenekleri arasında yer almışlardır. Antikolinerjik ilaçlar SD’li hastalarda ilk seçenek olarak kullanılabilir. Ancak sıklıkla oral tedavi bu hastalarda yeterli olmamaktadır.

Ayrıca bu ilaçları kullanımı sırasında ortaya çıkan sık yan etkiler de önemli bir faktördür. Ancak oral farmakoterapi özellikle BT’ye direnç gösteren vakalarda önemini sürdürmektedir. BT ile diğer ilaçların kombine tedavisi bazı hastalarda büyük yarar sağlamaktadır. Literatürde fenol enjeksiyonlarından da yararlanan vakalar bildirilmiştir. Ayrıca farmakoterapi ve BT enjeksiyonlarından yarar görmeyen hastalara periferik ve stereotaktik santral cerrahi yaklaşımında bulunulabilir. Periferik cerrahi tedavi yöntemleri arasında miyotomi, mikrovasküler DEKOMPRESYON, spinal aksesör sinir kesisi (SASK), SASK ile kombine ventral rizotomi, selektif dorsal ramizektomi ile kombine SASK sayılabilir. Santral stereotaktik yaklaşımlar pallidotomi, talamotomi, pallidum ve talamusa derin beyin stimülasyonu uygulamalarıdır. Bu ameliyatların başarı oranları bazı serilerde iyi olmakla beraber yüksek komplikasyon oranları nedeniyle vakaların seçimi dikkatle yapılmalıdır.

Botulinum Toksini Tedavisi
SD’nin tedavisinde BT’nin başarı ile kullanılmaya başlanılması ile hastaların prognozu belirgin olarak değişmiştir. Şimdiye kadar yapılan birçok açık-kapalı çalışmada BT diğer farmakoterapilere karşı gerek etkinlik gerekse yan etkilerinin azlığı yönünden üstünlük sağlamıştır. BT’nin boyun kaslarına enjeksiyonu lokal kas güçsüzlüğü yaparak istemsiz baş hareketini ve ağrıyı azaltır. Yapılan çift kör çalışmalarda BT-A serotipinin yaklaşık olarak %60- 80 oranında baş postüründe düzelmeye neden olduğu gösterilmiştir. Bazı çalışmalarda bu oran daha düşüktür. Baş postüründeki düzelmenin yanında ağrıda da dramatik iyileşme olmaktadır.

Klinik yarar enjeksiyon yapıldıktan sonraki ilk hafta içinde başlar ve 3-4 ay boyunca sürer. BT-B serotipinin enjeksiyonları da SD’nin semptomlarını ve ağrısını azaltmada etkindir. Ancak bu serotip ülkemizde bulunmamaktadır.
Günümüzde SD’li hastalardaki BT uygulamaları için EMG rehberliğinde enjeksiyon yapılıp yapılmaması halen tartışma konusudur. EMG, kompleks ve boyun kaslarının zor palpe edildiği vakalarda yararlı olabilir.

SD’li hastalarda BT enjeksiyonundan önce etkilenmiş kasların saptanması önem taşır. Bunun için hastayı çeşitli pozisyonlarda dikkatli bir muayene yapma gereklidir. SD’li hastalardaki BT dozları distoninin şiddetine ve etkilenen kaslara göre değişir.

Tablo 3’de SD’de en sık BT enjekte edilen kaslara ait dozlar gösterilmektedir. Farklı araştırmacılar arasında enjeksiyon teknikleri, her kasa enjeksiyon sayısı, dozlar, enjekte edilen kasların kombinasyonu ve EMG kullanımı arasında görüş farklılıkları vardır.

SD’li hastalardaki BT enjeksiyonlarının yan etkileri deneyimli ellerde sık görülmez. Boyun yapılarının anatomisini iyi bilmek yan etki oranlarını en aza indirir. Yüksek dozlar bekleneceği gibi daha sık yan etkilere neden olur. Bazı hastalarda BT enjeksiyonlardan sonra farklı postürde SD gelişebilir. Servikal kaslara BT enjeksiyonun yan etkileri 3 kategoride incelenebilir. Bunlar akut, subakut (enjeksiyondan 1-60 gün içinde) ve kronik (tekrarlayan enjeksiyonlardan sonra) ortaya çıkan yan etkilerdir. Akut yan etkiler enjeksiyon yerinde ağrı, büyük oksipital sinirin etkilenmesine bağlı ağrı, brakial pleksusun zedelenmesine bağlı ağrı ve lokal hematomdur. Subakut yan etkiler arasında disfaji (özellikle anterior boyun kaslarına enjeksiyondan sonra), boyun güçsüzlüğü, ciddi servikal ağrı, jeneralize güçsüzlük ve malazidir. SD’deki BT uygulamalarının kronik yan etkileri, cevaplılığın kaybı (direnç) ve kas atrofisidir. Kas atrofisi enjeksiyonlar kesildikten sonra geri dönüşlüdür.

BT etkisinin olmadığı vakalarda kronik tonik postüre bağlı kontraktür oluşumu, yetersiz doz, uygun olmayan kasların enjeksiyonu, toksinin taşınması sırasında soğuk zincire uyulmaması ve birkaç kez enjeksiyon yapılanlarda antikor gelişimi gibi nedenler aranmalıdır. Antikor gelişimi zaman içinde hastaların en az %10’unda ortaya çıkar. Antikor gelişimini kısa aralıklarla (3 aydan az) ve yüksek dozlarda yapılan (300 MU Botox® veya 1500 MU Dysport®’tan fazla) enjeksiyonlar kolaylaştırabilir. Bundan dolayı sık aralıklarla yüksek doz enjeksiyonlardan kaçınmak gerekir.
Sonuç olarak BT, SD tedavisinde etkili ve güvenli bir yöntemdir. Bu nedenle oral farmakoterapiye dirençli vakalarda ilk seçenek olmalıdır.

Ergunca Yayımladı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir