Yayım tarihi:

Devamı var:

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 9 Mayıs 2020 Kerim Usta

Tuğrul Bey, Abbasîlerin Şii Büveyhoğulları devletinin baskıları karşısında Bağdat’a davet edilmiş ve 1055 yılında Halife Kaim-Biemrillâh tarafından tören ile karşılanmıştır. Abbasîler ile dostane münasebetler kurmuştur ve Halife tarafından kendisine “Sultânu’l-Mağrib ve’l-Maşrık” unvanı verilmiştir.  Selçuklular Irak ve İran’da Şii-Bâtınî fırkaları ve mazarratlarını bertaraf etmişlerdir[17]. Büyük Selçuklular çeşitli toplulukları ve inanç mensubu halkları bir arada adalet ve huzur içerisinde yönetmeyi başarmışlardır.

Sonuç:

Devletin kurucusu Tuğrul ve Çağrı beylerin Merv kurultayı ile aldığı kararları ve Selçuklu devletinin geleceğe dönük siyaset stratejisini kendinden sonra gelen Sultan Alparslan, Melikşah, Berkyaruk, Muhammed Tapar ve Sultan Sencer gibi siyaset ve devlet adamlarının da sadakatle uyguladığını görüyoruz. Netice de Büyük Selçuklu hanedanı Türkmenistan topraklarına sığmayıp, taşarak, İran, Anadolu, Suriye, Irak, Mâverâünnehir, Karadeniz, Umman, Hazar denizi, Yemen ve Doğu Türkistan’a kadar uzanan sahalarda on milyon km kareyi aşan bir sahada hâkimiyet ve hükümranlık tesis etmiştir. Bu devletin kurucu ve yönetici kadrosu genel olarak Türkmenlerdi ve Türk devlet geleneği üzere kurulmuştu.

Selçuklu Devleti, Türk-İslam Medeniyeti’nin XI. ve XII. asırlarda ki, en güçlü ve en büyük devletidir. Bu devlet bugünkü Türkmenistan sahasında kurulmuş ve Türkmenler bu devletin her bakımdan kurucu ve destekleyici yegâne unsurudur. Türkmenistan’da kurulan Selçuklu devletini kuran Türkmenler, Anadolu’yu da Türkmen muhacerâtı ile Türkiye denilen Türkmen yurdu, Türk vatanı haline getirmişlerdir. Türkiye Selçuklu Devleti’ni (1077-1308) kuran, Türkmenistan’da kurulmuş olan Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah’ın (1072-1092) emri ile gelen Kutalmışoğlu Süleymanşah ve oğullarıdır. Anadolu’nun Türkleşmesinde alperenlerin yanı sıra, Saltuk Gazi, Mengücek Gazi, Artuk Gazi, Danişmend Gazi ve Sökmen Gazi gibi şahsiyetlerin büyük hizmetleri olmuştur.

Türkmenistan toprakları binlerce yıldan beri Türkler ile meskûn bir sahadır. Tarihi Çin Seddi’nden başlayıp Anadolu üzerinden Avrupa’ya giden ticaret ve ipek yolları üzerindedir. İran ile Turan toprakları arasında Türkmenistan çok stratejik bir bölgedir. Anadolu veya Türkiye coğrafyası ise on beş bin yıldan beri çeşitli milletlerin ve medeniyetlerin yaşadığı ve tarihe gark olduğu, insanlık tarihi kadar eski medeniyetlerin kurulduğu stratejik bir bölgedir. Her iki coğrafyanın binlerce yıldan itibaren Türkler hâkimiyetinde olması tarihi bir hakikattir. Türkiye Coğrafyası Asya ile Avrupa ve Afrika kıtalarını biri birine başlayan ve tarihi pek çok eski uygarlığa merkezlik yapmış kavşak noktalarının buluştuğu yerdir. Anadolu’nun stratejik önemi çok büyüktür. Türk-Türkmen atalardan miras kalan bu kıymetli ve stratejik öneme her zaman sahip olan değerli ülkelerin ilelebet Türk hâkimiyetinde kalması için nesilden nesile çalışmak ve en yüksekte bayrağı genç kuşaklara emanet etmek gerekir. Dostluk ve kardeşlik ruhu içerisinde Türkiye ve Türkmenistan Anavatan topraklarına sahip çıkmalıdır.

 

BİBLİYOGRAFYA

AKYÜZ, Yahya (2008), Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi Yayınları, 12. Baskı, Ankara.

ALPTEKİN, Coşkun (1989), “Büyük Selçuklular”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. 7, Çağ Yayınları, İstanbul.

GÖMEÇ, Saadettin (2006), Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara.

KILIÇ, Remzi (2010), “Türk Eğitim ve Öğretim Tarihinde Selçuklu Medreselerinin Yeri”, I. Uluslar arası Selçuklu Sempozyumu Bildiri Özetleri, 27-30 Eylül, Kayseri.

KÖYMEN, Mehmet Altay (1993), Selçuklu Devri Türk Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

MERÇİL, Erdoğan (1993), Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

ÖZAYDIN, Abdulkerim (2009), “Selçuk Bey”, TDVA İslam Ansiklopedisi, C. 36, İstanbul, ss. 364-365.

ÖZGÜDENLİ, Osman Gazi (2004), “Merv”, TDVA İslam Ansiklopedisi, C. 29, Ankara, ss. 221-225.

SEVİM, Ali – MERÇİL Erdoğan (1995), Selçuklu Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

SÜMER, Faruk (2009), “Selçuklular”, TDVA İslam Ansiklopedisi, C. 36, İstanbul, ss. 365-371.

TURAN, Osman (1996), Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Boğaziçi Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 1996.

YAZICI, Nesimi (2002), İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, TDVA Yayınları, Ankara.

* Niğde üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkanı, kilicremzi@gmail.com

[1] Nesimi Yazıcı, İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, TDV Yayınları, Ankara, 2002, s. 205.

[2] Mehmet Altay Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1993, s. 11-12.

[3] Köymen, a.g.e., s. 13-14.

[4] Köymen, a.g.e., s. 15.

[5] Saadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006, s. 211-212.

[6] Köymen, a.g.e., s. 27-30.

[7] Coşkun Alptekin, “Büyük Selçuklular”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. 7, Çağ Yayınları, İstanbul, 1989, s. 97; Abdulkerim Özaydın, “Selçuk Bey”, TDVA İslam Ansiklopedisi, C. 36, İstanbul, 2009, s. 364-365.

[8] Faruk Sümer, “Selçuklular”, TDVA İslam Ansiklopedisi, C. 36, İstanbul, 2009, s. 365; Erdoğan Merçil, Müslüman- Türk Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1993, s. 43.

[9] Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1995, s. 17; Gömeç, a.g.e., s. 212.

[10] Sümer, a.g.md, s. 368-369.

[11] Köymen, a.g.e., s. 57.

[12] Osman Gazi Özgüdenli, “Merv”, TDVA İslam Ansiklopedisi, C. 29, Ankara, 2004, s. 222.

[13] Remzi Kılıç, “Türk Eğitim ve Öğretim Tarihinde Selçuklu Medreselerinin Yeri”, I. Uluslar arası Selçuklu Sempozyumu Bildiri Özetleri, 27-30 Eylül, 2010, Kayseri, s. 92.

[14] Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi Yayınları, 12. Baskı, Ankara, 2008, s. 43.

[15] Yazıcı,  a.g.e., s. 211.

[16] Yazıcı, a.g.e., s. 212.

[17] Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Boğaziçi Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 1996, s. 133-134.

Lütfen Dikkat:Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz.Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.

Kerim Usta tarafından

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir