Bireyin, Toplumun, İnsanlığın ve Tabiatın Durumu

Bireyin, Toplumun,İnsanlığın ve Tabiatın Durumu

Açıkça görüyoruz ki bireyler, aileler, toplumlar. İnsanlık huzursuz ve hasta. Yerküre huzursuz ve hasta. Tabiat huzursuz ve hasta..

Bireyler huzursuz. Toplumun genel huzursuzluğundan etkilenen bireyler, çoğu durumlarda merhamet, vicdan, adalet, ahlâk, dürüstlük duygularını kaybetmiş veya zayıflamış; yerini yalan, hile, acımasızlık duyguları giderek âdeta yaygınlaşmaktadır.

Aileler huzursuz. Geçim sıkıntısı, pahalılık, enflasyon; Boşanmalar artmış, kadına şiddet zirvede, her gün çocuk tecavüzleri, cinayetler, rüşvet ve yolsuzluk haberleri, açlık sınırında yaşayan insanlar, hayvanlara işkence, adil görülmeyen adalet, sadece kanunda yazılı eşitlik ve hürriyet, beton yığını hâline gelen şehirler, egzozlardan ve fabrikalardan çıkan gazlar ve hava kirliliği; toplumda mezhep, inanç ve siyasî kutuplaşmalar… âdeta cinnet geçiriyoruz. Yapılan iyi şeyler, kötü şeylerden kat kat az.

İnsanlık huzursuz. Bir tarafta sonsuz lüks için yaşamak için dünyanın bütün zenginliklerini sömürenler –ki bu zenginlikler, nerede olursa olsun bütün insanlığın ortak malıdır-, bir tarafta açlık, susuzluktan ve hastalıklardan ıstırap içinde kıvranan ve ölen çocuklar, büyükler, insanlar ve hayvanlar. Öte tarafta iç ve dış savaşlar. Güçlü devletlerin zayıf ve fakir milletlerin zenginliklerini ellerine geçirmek için işgaller, çıkardıkları iç savaşlar; yetim kalan perişan olan çocuklar ve insanlar.

Tabiatın tahribatı, çevre kirliliği, her gün milyonlarca ton petrol ve gaz çıkarılarak dünyanın içi boşaltılıyor, milyonlarca ton kum-toprak-betonun yeri değiştirilerek doğanın yüzü âdeta tırmalanıyor.

Tabiat/doğa huzursuz. Yüzü tırmalanan toprak, eziyet edilen hayvanlar, kişisel menfaat için kesilen ağaçlar, milyonlarca bina yapmak için yerinden oynatılan kayalar, taşlar topraklar, kirletilen hava ve tabiat.
Yanan gaz, sıvı ve katı maddelerden çıkan gazlarla kirlenen hava; bombaların yalnız insanları değil tahrip ettiği tabiat, kirletilen çevre, kesilen ağaçlar, betonlaşma, bitkilere kullanılan ilâçlar, sulara karışan atık nükleer maddeler yerküreyi hastalandırmıştır.

Hastalanan yer kürede toprak, hava ve su intikam almak için hazırlanmaktadır: Depremler, seller, toprak kaymaları, su baskınları, volkan patlamaları, buzulların erimesi, salgın hastalıklar, hastalıklı su ve gıdalar, kuraklık, iklim değişikliği ile mevsimlerin âdeta yer değiştirmesi ile insanlar yer küreyi mahvetmekle yetinmedikleri gibi uzaya fırlatılan yirmi binden fazla olduğu söylenen atıl kalmış uydularla uzayı da çöplüğe döndürerek kirletmeye başlamıştır.

İnsanlık âleminde fakirlerin zenginlere, zayıfların güçlülere gücü yetmiyor ama ister farkına varalım ister varmayalım, tabiat şimdilik homurdanarak intikamını fırsat buldukça alıyor.

Artık tabiatı daha fazla üzüp kızdırmayalım. Onun homurdanmasına olan sebepleri tamamen yok etmenin yollarını arayalım.

Dr.Nusret Alperen

Yorum yapın