B Harfi ile Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

Bu Konuyu Yazdır
 • B->1. Batı 2. Bay
 • BADET->Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu
 • BAE->Birleşik Arap Emirlikleri
 • bağ.->Bağlaç
 • BAĞ-KUR->Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
 • BAKB->Batı Afrika Kalkınma Bankası
 • BASAGM->Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
 • BATO->Batı Afrika Takas Odası
 • BAÜ->Balıkesir Üniversitesi
 • BAY ÜNİ->Bayburt Üniversitesi
 • BBC->İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)
 • BCG->Verem aşısı (Bacillus Calmette Guèrin)
 • Bçvş.->Başçavuş
 • BD->Bilim dalı
 • BDDK->Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
 • BDT->Bağımsız Devletler Topluluğu
 • BE->Büyükelçi
 • BEÜ->Bitlis Eren Üniversitesi
 • BİB->Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
 • BİK->Basın İlan Kurumu
 • bit. b.->Bitki bilimi
 • biy.->Biyoloji
 • bk.->Bakınız
 • bl->.Bilişim
 • Bl->.Bölük
 • BM->Birleşmiş Milletler
 • BMAEK->Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
 • BMÇYT->Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı
 • BMEBKT->Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı
 • BMSKÖ->Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü
 • BMT->Birleşmiş Milletler Teşkilatı
 • BMTKK->Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
 • BMYRİ->Birleşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi
 • Bn.->Bayan
 • Bnb.->Binbaşı
 • BOREN->Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
 • BOTAŞ->Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
 • Böl.->Bölüm
 • BRT->Bartın Üniversitesi
 • bs.->Baskı, basım
 • Bşk.->Başkan, başkanlık, başkanı, başkanlığı
 • BTF->Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu
 • BTK->Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • BTÜ->Batman Üniversitesi
 • Bul.->Bulvar, bulvarı
 • Bulg.->Bulgarca
 • BÜ->1. Bahçeşehir Üniversitesi 2. Başkent Üniversitesi 3. Bilecik Üniversitesi 4. Bingöl Üniversitesi 5. Boğaziçi Üniversitesi 6. Bozok Üniversitesi
 • BÜMKO->Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
 • BVÜ->Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
 • BYEGM->Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü