Ashabın Sünnete Bakışı

Ashabın Sünnete Bakışı
Ashab-ı Kiram’ı “en büyük ve yegâne dâvası Allah’ın rızasını aramak olan nesil” olarak tarif edebiliriz. Onlar hayatın gerçek manasını, yaratılışın hakiki gayesini hakkıyla bilen insanlardı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlara öncelikle bu dersi vermiş idi. Bu sebeple, her hareketleriyle, her yaptıklarıyla, her düşündükleriyle sâdece ve sâdece Allah’ın rızasını arıyorlardı.

Onların, Nebîlerinden (aleyhissalâtu vesselâm) ve kitapları olan Kur’ân-ı Kerîm’den aldıkları derse göre, hayatlarının gâyesi olan Allah’ın rızasını kazanmanın da tek yolu vardı: Sünnet’e uymak, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in yolunda gitmek. Çünkü Cenâb-ı Hak, en güzel olanı, en ideal olanı en iyiyi, en hayırlıyı Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) vasıtasıyla kendilerine öğretiyordu, her şeyin, bütün yolların, tarzların en iyisi onda vardı. O’nda olanlar mutlak güzeldi, her çeşit kirlilikten, bulanıklıktan, şâibeden uzak, güzeldi. Çünkü ilâhî garanti vardı: O başıboş, hevâsına tâbi değildi. Vahiyle konuşur, ilâhi murakabe altında hareket eder davranırdı.

Öyle ise ona koşmalı, onun sünnetine sarılmalı, onun sünnetinde olmayan her şeyden kaçmalı, sünnetine zıd düşen her şeyi, yakıp yutucu ateş bilmeli idi. Rabb’ül-âlemin de böyle emrediyordu. Mü’min, Resûlünü tam bir aşkla sevecek, sünnetine eksiksiz teslim olacak idi:

De ki: `Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, elinize geçirdiğiniz mallar, kesata uğramasından korka geldiğiniz bir ticaret ve hoşunuza gitmekte olan meskenler size Allah’tan, O’nun Peygamberinden ve O’nun yolundaki bir cihâddan daha sevgili ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah fâsıklar gürûhunu hidayete erdirmez.” (Tevbe: 9/24).

Öyle ise yapılacak bir işi önce O’nda, O’nun söz ve fiillerinde, yani sünnette aramak, sünnete uyuyorsa yapmak, uymuyorsa terketmek, uyup uymadığı belli değilse ihtiyatlı davranmak gerekiyordu. Buna sünnete teslimiyet diyoruz.

İşte, Ashab (radıyallahu anhüm ecmain)’a hâkim olan bu ruhu iyice kavramada, onların sünnet karşısındaki tutumlarını anlamak için, öncelikle zihnimizde onlardaki sünnete teslimiyet ruhunu canlı tutmamız gerekmektedir.

Meselâ, Kur’ân-ı Kerîm’in kitap hâline konması (tedvin) hadisesini düşünelim. Tanınmış Kur’ân hafızlarının Ridde harplerinde birer birer şehit olmaya başlamaları üzerine Hz. Ömer (radıyallahu anh), Kur’an-ı Kerîm’in, istikbalinden endişe etmeye başlar. Çünkü Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) vahyin ne zaman kesileceğini bilmediği, hayatının son günlerine kadar vahiy gelmeye devam ettiği için, Kur’ân-ı Kerîm’e nihai bir şekil, bir kitap düzeni vermeden vefat etmişti. Tabir câizse Kur’ân-ı Kerîm ayetleri vardı, fakat Kur’ân-ı Kerîm diye müstakil bir kitap henüz yoktu. Ayetler, sureler birbirinden ayrı parçalar üzerinde idi: Kemik parçaları, demir, tahta vs

Evet, Hz. Ömer (radıyallahu anh) bu parçalara bir kitap şeklinin verilmesi gereğini hissediyordu. Ama bunu Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yapmamıştı. Bu işe emir verecek yetki ve makamda da değildi.

Hissiyatını Müslümanların başı ve yetkilisi ve Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın halifesi olan Hz. Ebu Bekir (radıyallahu anh)’e açtı. Fakat ne garip, Hz. Ebu Bekir bu fikir yadırgamış ve reddetmişti; gerekçesi açık…Bu iş, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın yapmadığı bir işti. Hz. Ebu Bekir’in Hz. Ömer (radıyallahu anhüma)’e verdiği cevap aynen şöyledir:

Resülallah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın yapmadığı bir şeyi ben nasıl yaparım?

Hz. Ömer’in mesele üzerine ısrarı karşısında yumuşamak zorunda kalan Hz. Ebu Bekir (radıyallahu anh), Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın vahiy kâtibi Zeyd İbnu Sâbit (radıyallahu anh)’i görmesini söyler. Hz. Ömer (radıyallahu anh)’in teklifi karşısında şoke olan Zeyd İbnu Sâbît (radıyallahu anh) de aynı aksülâmeli gösterir:

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın yapmadığı bir şeyi ben nasıl yaparım?

Hz. Ömer (radıyallahu anh) ısrar eder, bunda hayır olduğunu açıklar. Sonunda Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in cem işini yapmamış olması, bu işi yapmanın kerih veya haram olduğu manasına gelmeyeceği anlaşılır.

Cenâb-ı Hak onun kalbini de, Hz. Ebubekir’in kalbi gibi bu işin hayırlı olacağı hususunda açar. “Yardımcılar verilmek” şartıyla kabul eder. Kabul eder ama, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın yapmadığı bu işi yapmayı, öylesine ruhuna ağır bulur ki:

Sırtıma bir dağ konsaydı bu kadar ağır olmazdı!” demekten de kendini alamaz.
Ashâb (radıyallahu anhüm ecmain)’ın, sünnete teslimiyet rûhunu gösteren bir başka örnek, Hz. Ömer (radıyallahu anh)’in irtidâd edenlere karşı tavrıdır. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın vefatından sonra, isyân eden bir kısım Bedevîler:

Namaz kılarız ama zekat vermeyiz” diyorlardı. Mesuliyet makamındaki Hz. Ebu Bekir:

Namaz zekattan ayrılmaz. Hz. Peygamber’e vermekte olduğu bir çebici bile vermeyenle savaşacağım” diye büyük bir azîm ortaya koymuş ise de Hz. Ömer (radıyallahu anh); buna karşı gelmişti. Çünkü Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın:

Ben insanlar lâilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emir olundum. Bunu söyleyince mallarını ve kanlarını benden emîn kılıp korumuşlardır… Gerçek hesapları Allah’a aittir” dediğini işitmiştir. Bedevîler ise sâdece zekat vermeyi reddetmektedirler, öyle ise onlarla savaşılamaz…

Ashâb’ın sünnete teslimiyet ruhuna bir başka misal yine Hz. Ömer (radıyallahu anh)’den. Hz. Ömer, kocanın hatasıyla vukûa gelen cinayet sebebiyle ödenmesi gereken diyete sâdece kocanın âkilesi[4] iştirak edip, karısının buna karıştırılmaması prensibinden hareket ederek, hatâen kocası öldürülen kadının, kocası için ödenecek diyetten pay almaması gereğine inanıyordu ve vukûat oldukça tatbikatı böyle yaptırıyordu.

Bilâhare, Dahhâk İbnu Süfyân (radıyallahu anh)’ın Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın bu meseleyle ilgili farklı tatbikatını haber verince, Hz. Ömer kıyâs yoluyla tesbît etmiş olduğu hükmü derhal değiştirmiştir. Dahhâk (radıyallahu anh)’ın verdiği haber şu idi: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kendisine mektup yazarak hatâen öldürülmüş olan Üşeym ed-Dıbâbî’nin diyetinden karısına da verilmesini emretmiştir.”

Abdullah İbnu Ömer (radıyallahu anh) sünnete teslimiyeti öylesine ince noktalara götürmüştür ki bu mesele de âdeta darb-ı mesel olmuştur: İbnu Ömer bir sefer sırasında yoldan ayrılıp tekrar gelir. Niçin böyle yaptığı sorulduğunda, bu yerde sefer sırasında Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’i de öyle yapar gördüğünü söyler. Yine İbnu Ömer, Mekke ile Medine arasında yer alan bir ağacın altında kaylûle (gündüz uykusu) yapar, niçin diye sorulunca, “Bu ağacın altında Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) uyumuştu” der. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Mescid-i Nebevî’nin bir kapısı için “Bu kapıyı kadınlara bıraksak” dediği için Abdullah İbnu Ömer (radıyallahu anh) o kapıdan ölünceye kadar geçmemiştir.

Kadınların mescide devam edip etmemeleri mevzubahis edildiği bir fırsatta Abdullah İbnu Ömer: “Erkek, ehlinin mescitlere gitmesine mâni olmasın” hadîsini hatırlatır. Abdullah İbnu Ömer (radıyallahu anh)’in Bilal (veya Vâkid) adındaki bir oğlu: “Biz kadınların oralara gitmesine mâni oluruz” der. Bunun üzerine Abdullah (radıyallahu anh): “Ben sana Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’dan rivayette bulunuyorum, sen hâlâ böyle söylersin! Bir daha benimle konuşma” der ve Ahmet İbnu Hanbel’in bir rivayetindeki sarâhete göre ölünceye kadar bir daha konuşmaz.

Hadis karşısındaki bu hassasiyet sâdece birkaç sahâbeye has değildir. Hepsinin müşterek vasfıdır. Çünkü Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’dan şu dersi almışlardı: “Hevâsı (arzu ve istekleri), benim getirdiğime tabi olmadıkça sizden hiç kimse inanmış sayılmaz.” Nitekim Abdullah İbnu Muğaffel (radıyallahu anh) otururken, yanına elinde sapan olan bir yeğeni gelerek kuşlara taş atmaya başlar. Abdullah (radıyallahu anh) sapan atmakla ilgili Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın bir hadisini hatırlatarak yeğenini bu işten meneder. Ancak yeğeni, bu işe devam eder. Abdullah (radıyallahu anh): “Ben sana, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın bunu yasakladığını söylüyorum, sen hâlâ sapan atıyorsun öyle mi! Bir daha benimle konuşma!” der.

Hz. Ubâde İbnu’s-Sâmit, Hz. Muâviye (radıyallahu anhüma) ile Rum diyarına gazveye çıkar. Orada halkın dinarla (altın para) altın parçalarını, dirhemle de (gümüş para) gümüş parçalarını alıp sattıklarını görür. Bu muamelenin fâiz olduğunu, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) tarafından yasaklandığını duyurur. Bu yasaktan habersiz olduğu anlaşılan Hz. Muâviye:

…Ben, vade karışmadıkça bunda faiz görmüyorum” der, Ubâde (radıyallahu anh)

Ben, sana Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’dan rivayette bulunuyorum, sen kendi re’yini söylüyorsun. Allah beni şu seferden çıkarsın, bir daha senin âmir olduğun yerde ikamet etmeyeceğim” der. Seferden dönünce Medine’ye gider ve Hz. Ömer’in huzuruna çıkarak durumu anlatır. Hz Ömer (radıyallahu anh) kendisine:

Ey Ebu’l-Velîd, yerine dön, sen ve emsallerinin bulunmadığı bir yerde hayır yoktur” der. Ve Hz. Muâviye’ye şöyle yazar:

Ubâde üzerinde hiçbir surette âmirliğin yok. Halkı da onun söylediği tatbikata sevket, çünkü Resulallah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın emri öyledir.

Kaynak:

 

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin