Allah (c.c.) Evliyasına Verdiği 40 Keramet

Allah (c.c.) Evliyasına Verdiği 40 Keramet

ALLAH (C.C.) EVLİYASINA VERDİĞİ 40 KERAMET

Hz. Allah (cc) evliyasına kırk tane keramet ihsan etmiştir. Bunlardan yirmi tanesi dünyada, yirmi tanesi de ahirettedir.

Dünyada Olan Kerametler

1- Hz. Allah’ın, evliyasını övmesi, medh-ü senâ etmesi,

2- Evliyasının umurunu yani işlerini tedbiri ve erzakının temini ile nusrat (yardım) ihsan eylemesi,

3- Evliyasına daima arkadaş gibi olması,

4- Evliyasına insanlara himmet etme izni verip diğer halktan üstün kılması,

5- Evliyasının kalbini her şey hususunda zengin eylemesi,

6- Evliyasına dünya lezzetlerinin güzelinden ihsan buyurması,

7- Evliyasının kalplerine hikmet ve hidayet nurunu inzâl etmesi,

8- Onlara halk arasında vekar ve muhabbet vermesi,

9- İnşirâh-ı sadr ihsan etmesi.

10- Daima sevimli kılması,

11- Evliyasına verdiği eşyaya bereket vermesi,

12- Anâsır-ı erbaa’yı kendilerine musahhar kılması,

13- Arz üzerinde istediği kadar yaşamayı temlik (mülk olarak ihsan) etmesi,

14- Muhtaç fakirlere şefi olmaları,

15- Yeri geldiği zaman dualarının kabul olması,

16- Kendilerine ta’zim edilmesi,

17- Kendilerine karşı hususi muhabbet beslenmesi,

18- Onları halk arasında aziz kılması,

19- Manevi varlıkta zengin eylemesi,

20- Nefisleri terbiye ederek kendine mahbûb kılınması.

Ahirette Olan Kerametler

1- Yüce Allah’ın, evliya kulunun sekerâtü’l-mevtini âsan eylemesi,

2- İman ve marifette sabit kılması,

3- Ruh-ı reyhan göndermesi ve cennet kokularından dünyada iken koku ihsan etmesi,

4- Kabirlerini tevsi yani geniş eylemesi, ziynetlendirmesi,

5- Kabir afetlerinden muhafaza kılması,

6- Üns ve huzur ile muamele eylemesi,

7- Verilen ikramın ebedi olması,

8- Hulle, tac, elbise ikram edilmesi,

9- Yüzlerinin daima ak ve münevver olması,

10- Kendilerine kifayet edecek kitap verilmesi,

11- Günahkarlara şefaatçı kılınmaları,

12- Kendilerine daima emn-ü eman ihsan edilmesi,

13- Evliyanın nuru ile cehennem ateşinin sönmesi,

14- Sıratı yıldırım gibi geçmeleri,

15- Havz-ı kevserden kana kana içmeleri ve içirmeleri,

16- Ebedi olarak cemalullah ile müşerref olmaları,

17- Cemâli bâ-kemâli niteliksiz görmeleri,

18- Hesap, ikap, azap ve cefaya uğramadan cennete gitmeleri,

19- Mizan ve adalet görmeden Rızâ-ı Bâri’ye ermeleri,

20- “Mak’ad-ı sıdkın” ayet-i kerimesiyle müşerref kılınarak kuvvet ve kudret sahibi olan Hz. Mevlâ’ya vâsıl olmaları.

Rasûlullah (sav) Efendimiz buyuruyor ki:

“Evliyanın gönlü Hak Teâlâ’nın nazargâhıdır. Her kim o gönülde bulunursa Rahmet-i İlâhi’ye vâsıl olur.”

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Yorum yapın