Abdulhâlik Gücdevânî Hazretlerinin Sözleri

Abdulhâlik Gücdevânî Hazretleri Sözleri ve Nasihatleri

Abdulhâlik Gücdevânî

 • Geçmişlerin eserlerini oku, ehl-i beyt ve ehl-i sünnet vel-cemaat yolundan git!
 • Fıkıh ve hadîs öğren ve câhil sofîlerden bucak bucak kaç!
 • Namazlarını, mutlaka cemaatle kıl!
 • Kalbinde şöhrete meyil varsa imam ve müezzin olma!
 • Şöhretten gücünün yettiği kadar uzaklaş! Şöhrette âfet vardır Makamlarda da gözün olmasın; dâima kendini aşağılarda tut!
 • Tâkat getiremeyeceğin işe kefil olma!
 • Halkın seni alâkadâr etmeyen işlerine karışma!
 • Fâsık idarecilerle düşüp kalkma!
 • Her hususta dengeyi muhâfaza et!
 • Ölçüyü kaçırıp güzel ses dinlemeğe fazla kapılma ki, ruhu karartır ve sonunda nifak doğurur Böyleyken güzel sesi de inkâr etme ki, onunla ezân ve Kur’ân, ruhları ihyâ eder
 • Az ye, az konuş, az uyu; ve gâfillerden ve ahmaklardan arslandan kaçar gibi kaç!
 • Fitne zamanları yalnızlığı tercih et, menfaati icâbı fetvâ vererek dînin hafife alınmasına sebep olanlardan, mağrur zenginlerden ve câhillerden uzak dur!
 • Helâl ye, şüpheli işlerden sakın ve evlenmede takvâya dikkat et Aksi hâlde dünyaya bağlanır ve o uğurda dînini zedelersin
 • Çok gülme; hele kahkahayla gülmemeye dikkat et! Çok gülmek kalbi öldürür Fakat tebessümü de elden bırakma Zîrâ tebessüm sadakadır
 • Herkese şefkat gözüyle bak ve kimseyi hakîr görme!
 • Kendi dışını aşırı bezeyip süsleme; zarif ve sade giyin Zîrâ sırf dışa aşırı itina, iç haraplığından gelir
 • Münâkaşa etme, kimseden bir şey isteme, müstağnî kal, kanaatle zengin ol, vakarını koru!
 • Sende emeği olanlara ve seni terbiye edenlere karşı vefâkar ol, malınla ve canınla onlara hizmet et ve onların hâli ile hâllen! Onları kınayan gâfiller felâh bulmaz Dünyaya ve dünya ehli olan gâfillere meyletme!
 • Gönlün dâima mahzûn, bedenin kulluğa güçlü, gözün yaşlı ve kalbin rakik (ince) olmalı İşin hâlis, duân ilticâ ve libâsın (elbisen) mütevâzî, yoldaşın sâlihler, sermayen zahirî ve batınî (dış ve iç) din ilimleri, evin mescid ve yakının Allâh dostları olsun!”
 • “Ey oğul! Bütün hallerinde ilim, edeb ve takva üzere ol.
  Geçmiş büyüklerin eserlerini oku, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat yolundan git.
  Fıkıh ve hadis öğren. Cehaletten ve cahil kimselerden var gücünle kaç. Sakın cahil sofi olma!
 • Namazlarını mutlaka cemaatla kıl. Ancak, zaruret yoksa imam veya müezzin olma.
 • Şöhretten kaç; şöhrette afet vardır.
 • Dünyanın makam ve mevkiine gönül bağlama, fani şeylere gözünü dikme, sevgine yazık olur.
 • Kendini halkın seviyesinde tut. Adının afişlere asılmasını isteme. Mahkeme işlerine pek bulaşma. Kimseye kefil olma, rezil olursun.
 • Halkın vasiyetlerine karışma. Devlet adamlarıyla düşüp kalkma. Kendi adına dergâh kurma, devamlı dergahlarda oturma. Boş durma, insanlara hizmet et.
 • Güzel şarkı ve türkü sözlerini dinlemeye fazla kapılma; ruhun kararır, kalbinde günah tohumları yeşerir. Ancak her güzel sesi ve sözü de inkâra kalkma.
 • Az ye, az konuş, az uyu.
 • Halkın içine fazla girme, hizmetini bitirince hemen kenara çekil. Yalnızlığa alış, tek başına kalmayı sev. Kalp huzurunu her şeye tercih et. Kadınlarla, zenginlerle ve gevşek insanlarla fazla içli dışlı olma.
 • Helâl ye, helâlden kazan. Bunun için bütün gücünü sarfet. Şüpheli şeylerden de elini çekmeye çalış ki, huzurun hiç bozulmasın.
 • Yerli yersiz çok gülme. Hele kahkaha ile hiç gülme. Çünkü çok gülmek ölümü unutturur, kalbi öldürür, insanın heybetini giderir, edebi zayi ettirir.
 • Herkese şefkat gözüyle bak. Kimseyi küçük görme. İçini unutup dışını süslemekle uğraşma. Dışını güzelleştirmekle uğraşanların çoğu, içleri harap insanlardır.
 • Halkla çekişme. Kimseden nefsin için bir şey isteme. Kimseyi kendine hizmet için çağırma.
 • Kâmil mürşidlere malın ve canınla hizmet et. Onların her halini aklınla değerlendirmeye kalkma. Onları asla kınama. Allah dostlarıyla uğraşanlar felah bulmaz.
 • Dünyaya ve dünya ehline gönül bağlama. Gönlün daima mahzun, gözün yaşlı olsun.
 • Ne yaparsan yap, işlerinde halis niyetli ol. Dua ederken samimi olarak yalvar. Dilinin istediğini kalbin de istesin.
 • Elbisen sade olsun, fazla süse düşme. Fakirlikten ve fakir gözükmekten korkma. Allah yoluna baş koymuş samimi sofilerden ayrılma.
 • Asıl sermayen din ilmi olsun. İlmin yoksa kendini zengin sayma. Evini ibadetsiz bırakıp kabre döndürme. Nafile ibadetleri evinde kıl ve mümkün olduğu kadar çoğalt.
 • Zikrullah ile arkadaş ol. Allahu Teâlâ’nın sana yakınlığını hisset ve Allah ile huzur bul.
 • Abdulhalik Gücdevânî (K.S.) Hz.lerine bir derviş sordu:
  Nefsimin istediğini mi yapayım, yoksa istemediğini mi?
  Hazret cevap verdi:
  Bunu tayinde insanın aklı yanılabilir. Cenab-ı Hakk’ın emrettiği yapılır, nehyettiği yapılmaz. Kulluk da budur, dervişlik de budur.
 • Abdulhalik Gücdevânî (K.S.) Hz.lerinin yanına gelen bir misafir, “efendimiz! Allahu Teâlâ’nın bizi son nefeste imandan ayırmaması için ve canımızı şeytanın tuzağına düşürmemesi için duânızı ricâ ediyorum.” diye istirhamda bulundu. Hazret buyurdu ki:
  Farz namazların peşinden yapılan duaların kabul edileceği müjdesi verilmiştir. Siz, farzların peşinden bizim için hayır dua edin; biz de farz namazlarımızı eda ettikten sonra sizi dualarımızda yad edelim. Umulur ki Mevlâmız, bizim hakkımızda sizin duanızı, sizin hakkınızda da bizim duamızı kabul buyurur.” İşte ehlullahtaki edeb ve tevâzû.

Yorum yapın