Hoşgeldiniz...Sitemizde Toplam 43 Ana Başlık altında, 3497 yazı ve 3311 yorum bulunmaktadır.

«

»

Haz 15 2013

Bu Yazı bas

NAMAZ,NAMAZ,NAMAZ….!


NAMAZ : İslamın binasıdır.
NAMAZ : İmanın alametitir.
NAMAZ : İbadetin hayırlısıdır.
NAMAZ : O’nunla konuşmaktır.
NAMAZ : Cennetin anahtarıdır.
NAMAZ : Mü’minlerin miracıdir.
NAMAZ : Niğmetlerin şükrüdür.
NAMAZ : Allah’a yakınlaştırır.
NAMAZ : Şeytandan uzaklaştırır.
NAMAZ : Kalbi parlatan cilasıdır.
NAMAZ : Günahlardan arınmadır.
NAMAZ : Kötülüklerden koruyandır.
NAMAZ : O’nun huzurunda olmaktır.
NAMAZ : İman ile küfür arasında perdedir.
NAMAZ : Cehennemden kurtuluş aracıdır.
NAMAZ : Cemaat olmanın nişanesidir.
NAMAZ : Kıyamet günü hesabın ilkidir.

 Namaz Duaları
Sübhaneke     Ettehiyyatü     Allahümma Salli     Allahümme Barik     Rabbena Aatina     Rabbenaağfirli     Kunut Duası 1  -2     Ayetel Kürsi    
Namazdan  Sonraki Tesbih ve Dualar

Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram

Ala rasulina muhammedin salavat.

Sübhanellahi ve’lhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahu vellahu ekber ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil aliyyi’l-azim

Âyet-el-Kürsi
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

33 kere (Sübhanallah), 33 kere (Elhamdülillah) ve 33 kere (Allahü ekber)

Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike leh lehül-mülkü ve lehü’l hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr
Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab

  Namazın Rekâtları

    Sabah namazının iki rek’at sünneti, iki rek’at da farzı vardır.

    Öğle namazının dört rek’at ilk sünneti, dört rek’at farzı, iki rek’at da son sünneti vardır.

    İkindi namazının dört rek’at sünneti, dört rek’at da farz vardır.

    Akşam namazının üç rek’at farzı, iki rek’at da sünneti vardır.

    Yatsı namazının dört rekat ilk sünneti, dört rekat farzı, iki rekat da son sünneti.

    Vitir namazı üç rekattır.

    Bayram namazları ise ikişer rekattan ibarettir.

    Teravih namazı yirmi rekattır.

    Diğer nafile namazlar da en az ikişer rekat olur

Namazın Farzları

Namazın farzları onkidir. Bunların altısı içinde, altısı dışındadır. Dışındaki farzlara şart denir. Namazın içindeki farzlara rükün denir.

Namazın dışındaki farzlar

1- Hadesten taharet: Abdestsiz olanın abdest alması, cünüp veya hayızlı ve nifaslı olanın gusletmesidir.

2- Necasetten taharet: Namaz kılanın, vücudunu, elbisesini ve namaz kılacağı yeri, necasetten yani dinimizde pis sayılan şeylerden temizlemesidir. Necaset iki kısımdır

3- Setr-i avret: Avret yerini örtmek demektir. Namaz kılarken açması veya her zaman başkasına göstermesi ve başkasının da bakması haram olan yerlerine (Avret mahalli) denir. Erkeğin avret yeri, göbeğinden dizi altına kadardır. Kadınların ise, yüz ve ellerinden başka her yeri avrettir.

4- İstikbal-i kıble: Namaz kılarken kıbleye dönmektir.

5- Vakit: Namazı, vaktinde kılmaktır.

6- Niyet: Namaza dururken kalb ile niyet etmektir. Yalnız ağız ile söylemeye niyet denmez. Namaza niyet etmek demek, ismini, vaktini, kıbleyi, cemaatle kılınıyorsa imama uymayı, kalbden geçirmek demektir. Niyet, başlama tekbiri söylenirken yapılır.

Namazın içindeki farzlar

1- İftitah tekbiri: Namaza başlarken “Allahü ekber” demektir. Başka kelime söylemekle, tekbir alınmış olmaz.

2- Kıyam: Namazda ayakta durmaktır. Ayakta duramayan hasta, oturur. Oturarak kılamayan yatarak ima ile kılar.

3- Kıraat: Namazda, Kur’an-ı kerimden sure veya âyet okumaktır.

4- Rüku: Ayakta okuma bittikten sonra, eğilip elleri dize koymaktır.

5- Secde: Rükudan sonra yere kapanmaktır.

6- Kâde-i âhıre (son oturuş): Son rekatta Ettehıyyatüyü okuyacak kadar oturmaktır
Namazın Vacibleri

    Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamak,

    Fatiha süresini okumak,

    Fatihayı süreden önce okumak,

    İki secdeyi birbiri ardınca yapmak.

    Secdede alın ile beraber burunu da yere koymak,

    Fatiha süresini farz namazların ilk iki rekatında, vitir ve nafile namazların her rek’atında okumak. 

    Farz namazların ilk İki rekatında, vitir ve nafile namazların her rekatında sure veya ayet okumak.

    Üç ve dört rekat namazların ikinci rekatında ettehiyyatü okuyacak kadar oturmak.

    Birinci ve son oturuşlarda “ettehiyyatü” okumak.

    Birinci oturuşta Ettehiyyatü’yü okuduktan sonra gecikmeden üçüncü rekata kalkmak.

    Vitir namazında kunut duasını okumak.

    Bayram namazlarına mahsus olan fazla tekbirleri almak.

    Cemaatle kalındığı zaman, sabah, akşam, yatsı, cuma ve bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarında, teravih namazı ile Ramazanda teravihten sonra kılınan vitir namazının her rekatında imamın fatiha ve sureyi açıktan okuması.

    Öğle ve ikindi namazlarında bunları içinden okumak

    İmama uyan kişinin bu namazlarda fatiha ve sure okumayarak susması.

    Ta’dili erkan: Yani ayakta iken dosdoğru, rükûda dümdüz olmak, (kadınlar biraz meyilli dururlar) rükûdan kalkınca iyice doğrulmak ve iki secde arasında tam oturmak.

    Namazın sonunda selam vermek.

    Namazda yanılırsa sehiv secdesi yapmak.

    Namazda secde ayeti okursa secde etmek.

Namazın Müstehabları

    Müezzin kaamet getirirken: “Hayye-ale’l-felâh” dediğinde beklemeden ayağa kalkmak.

    İftitah tekbirinde baş parmaklarını kulak yumuşağına temas ettirmek, (Erkekler için)

    Kıyâmda secde yerine bakmak,
    Kıyamda, ellerini bağlayınca, bileğini sıkıca tutmak.

    Rükû’da ayağının uçlarına bakmak,

    Rükû ve secde tesbihlerini beş veya yedi defa okumak,

    Rükuda parmakları açıp, diz üzerine koymak.

    Başını, boyun ile birlikte rükuda düz tutmak.

    Rüku ve secdede, tesbihleri 5-11 kere söylemek.
    Secdeye varırken önce sağ, sonra sol dizlerini yere koymak.

    Secdede alnından evvel burnunu yere koymak,
    Secdeyi, iki eli arasında yapmak.

    Secdede burnunun iki tarafına bakmak,

    Secdede dirseklerini kaldırıp yüksek tutmak. Bu erkek içindir. Kadın kollarını yere serer.

    Secdede kolları ve ayakları karnından ayrı tutmak. (Erkekler için)

    Secdeden başını kaldırdıktan sonra, ellerini yerden kaldırmak

    Ellerini kaldırdıktan sonra, dizlerini kaldırmak.

    Tehıyyatta dizlerinin üzerine bakmak. Ellerini dizleri üzerine koyup, parmaklarını kıbleye karşı düz tutmak

    Selâmda omuzlarına bakmak,

    Esneme geldiği zaman ağzını tutamazsa, sağ elin dışı ile kapamak,

    İmkân nisbetinde iyi ve temiz elbise ile namaz kılmak,

    Sağına selâm verirken, sağındaki cemaat ve melâikeye selâm vermeye niyet etmek,

    Soluna selâm verirken solundaki cemâat ve melâikeye selâm vermeye niyet etmek,

    Yalnız ise selâmda kirâmen kâtibîn ve hafaza meleklerine selâm vermeye niyet etmek,

    Sağına, soluna selam verirken başını çevirmek ve omuz başlarına bakmak.

    Mümkün olduğu kadar öksürmeyi defetmek.

    Namazda esnerken elin arkası ile ağzını kapamak.

    Öksürüğü ve esnemeyi terk etmek.

    Namaz içinde terini silmemek.

Namazın Sünnetleri

    Beş vakit namaz ile cuma namazı için ezan ve kamet erkekler için sünnettir. (Kadınlara mekruhtur.)

    Namazın iftitah tekbirinde, vitir namazının kunut tekbirinde ve bayram namazlarının zevaid tekbirlerinde elleri kulakların hizasına kaldırmak. (Kadınlar, parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini kaldırırlar.)

    Eller kaldırıldığı sırada parmakları ne bitişik ne de fazla açık tutmak, yani kendi halinde normal açıklıkta bulundurmak, ellerin ve parmakların içi kıbleye karşı gelmek,

    İmama uyan kimsenin iftitah tekbiri, imamı geçmemek üzere- imamın iftitah tekbirine yakın olmak,

    Kıyamda elleri bağlamak. (Erkekler; sağ elin avucu sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğin; kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.)

    Kadınlar: Sağ el, sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkekler gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğin! kavramazlar)

    Kıyamda iki ayağın arasını dört parmak kadar açık bulundurmak,

    Sübhaneke okumak.

    “Euzubillahi mineşşeytanirracîm”demek.

    Her rekatta Fatihadan önce “Bismillahirrahmanirahim” demek.

    Fatihanın sonunda imamın ve ona uyanların “Amin” demesi.

    “Sübhaneke, Eüzü-Besmele ve Amin”i içinden okumak,
    Sabah ve öğle namazlarında fatihadan sonra uzunca, ikindi ve yatsı namazlarında kısa, akşam namazında daha kısa süre okumak. Bu, misafir olmayanlar içindir. Yolcu olan veya vakti dar olan kimse dilediği ayet ve süreyi okur.

    Rükûa varırken “Allahü Ekber” demek.

    Rükûda dizlerim ellerin parmakları açık olarak tutmak. (Kadınlar parmaklarını açmaz ve dizlerim tutmazlar, sadece ellerini dizleri üzerine koyarlar.)

    Rükûda dizlerim ve dirseklerim dik tutup bükmemek. (Kadınlar rükûda dizlerim bükük bulundururlar.)

    Rükûda arkasını dümdüz yapmak. (Kadınlar arkalarım biraz meyilli bulundururlar.)

    Başını, sırtı ile bir seviyede bulundurup yukarıya kaldırmamak ve aşağıya eğmemek.

    Rükûda üç kere “Sübhane Rabbiye’l-azîm” demek.

    Rükûdan kalkarken “Semi Allahu ilmen hamideh’ demek.

    Rükûdan doğrulunca “Rabbena leke’l-hamd” demek.

    Secdeye varırken yere; önce dizlerini, sonra ellerini, daha sonra alın ve burnunu koymak

    Secdeden kalkarken önce başını sonra ellerini daha sonra dizleri üzerine ellerini koyarak dizlerini yerden kaldırmak.

    Secdelere varırken “Allahü Ekber” demek,

    Secdelerden kalkarken “Allahü Ekber” demek.

    Secdelerde yüzünü iki elleri arasına almak, eller yüzden geri ve uzakta olmayıp yüze yakın ve yüzün hizasında bulunmak, ellerin parmakları birbirine bitişik olduğu halde kıbleye karşı el ayası ile yere yapışık olmak,

    Secdelerde üçer kere “Sübhane Rabbiyel-ala ” demek-

    Erkeklerin, secdede karnını uyluklarından, dirseklerini yanlarından ve kollarını yerden uzak tutması- (Kadınlar, secdede kollarını yanlarına, karnını uyluklarına yapıştırıp yere doğru alçalırlar.)
    İki secde arasında oturmak.

    İki secde arasında, birinci oturuşta  ve son oturuşta  elleri uylukları üzerine koymak.

    Otururken sol ayağını yere yayıp üstüne oturmak ve sağ ayağını dikerek parmaklarım kıbleye karşı getirmek- (Kadınlar, ayaklarını sağ tarafa yatık olarak çıkarıp sol kalçaları üzerine otururlar.)

    Ettehiyyatü’nün kelime-i şehadetinde sağ elinin şehadet parmağı ile işaret etmek.

    İşaret; Kelime-i şehadette “La ilahe” derken sağ elin şehadet parmağını kaldırmak, “illellah” derken de indirmek suretiyle olur

    Ettehiyyatü’yü içinden okumak.
    Üç ve dört rekatlı farzların üçüncü ve dördüncü rekatlarında fatiha okumak. (ilk iki rekatlarda fatiha okumak ise vaciptir.)

    Son oturuşta “Ettehiyyatü”den sonra “Allahümme sallı, Allahümme barik” ve bunlardan sonra da dua okumak.

    Selam verirken başını evvela sağa. sonra sola çevirmek.

    Selamda “Esselamu aleyküm ve Rahmetullah” demek.

    İmam her iki tarata selam verirken kendisine uyan cemaatı ve hafeze meleklerini selamlamayı niyet etmek.

    İmama uyan, selamında cemaati ve imamı niyet etmek.

    Tek başına kılan; selamında melekleri niyet etmek.

    İmam sol tarafa selam verirken sesini biraz alçaltmak.

    İmama uyan kişinin selamı, imamın selamına yakın olmak.

    İmama sonra dan uyan kimse, yetişemediklerim kılmak için imamın ikinci selamını beklemek.

Namazın Mekruhları

    Ağzını ve burnunu örterek namaz kılmak

    Başa mendil ve benzeri bir şeyi sarıp tepesini açık bırakmak

    Başı açık kılmak. (Alçak gönüllülük maksadıyla olursa mekruh olmaz.)

    Besmele ve “âmin”i açıktan okumak

    Bir kimsenin önünde, başı üzerinde, sağında, solunda arkasında veya elbisesinde bakan kimsenin kolayca görebileceği kadar belirgin resim varken namaz kılmak

    Bir rekatte okuduğu zammı sure ile, bunu takip eden rekatte okuduğu zammı süre arasında sadece bir sure atlamak

    Bir sonraki rekatta, bir önceki rekatta okuduğu zammı surenin evvelinden sure veya ayet okumak

    Bir şeyi koklamak

    Bir yerini bir veya iki kere kaşımak. (Namazda burun akıntısını silmek yere akıtmaktan evlâdır.)

    Cemaatle namaz kılınırken yalnız namaz kılmak

    Cemaatle namaza duracağında önünde yer varken safa girmeyip, arkada durmak

    Elbise veya vücut ile oynamak. (Vücuda yapışan elbiseyi küçük bir hareketle silkelemekte bir beis yoktur)

    Elini böğrüne koymak

    Farz namazlarda bir sureyi bir rekatta iki defa okumak, veya bir sureyi her iki rekatte okumak

    Farzın ikinci rekatinde, birinci rekatte okuduğundan üç ayet fazla okumak

    Gerinmek, esnemek

    İkinci defa toplanan cemaate imam olacak şahsın mihraba durması.

    İmama uyanın imamla birlikte Kur’an okuması

    İmamdan evvel rüku’a gitmek

    İmamdan evvel secdeden kalkmak

    İmamdan evvel secdeye gitmek

    İmamın bir zirâ (50cm) alçak yerde durup, cemaatin imamdan yüksekte durması

    İmamın bir zirâ (50cm) yüksek yerde durması; (Eğer imamın yanında bir kişi bulunursa mekruh olmaz.)

    İmamın mihraptan başka yere durması

    İnsan yüzüne karşı kılmak

    İşitilmeyecek derecede üflemek (işitilecek dercede üflenirse namaz bozulur)

    Kabre karşı namaz kılmak

    Kadınla, perdesiz bir hizada durup ayrı ayrı namaz kılmak

    Kaynaklarını (kalçalarını) yere koyup dizlerini göğse çekerek veya elleri yere koyarak oturmak

    Kırâatı rükua inerken tamamlamak

    Kıyamda iken özürsüz olarak duvara dayanmak

    Kıyamda sağa veya sola eğik vaziyette durmak

    Kor halindeki ateşe karşı namaza durmak

    Namaz içinde ayet ve tesbihleri parmakla saymak

    Namazda alnından toprak silkmek

    Namazın içinde sağa sola bakmak

    Necasete karşı perdesiz namaz kılmak

    Omuzu açık ve kolları sıvalı olarak namaz kılmak

    Önünde bir canlının geçmesi ihtimali olan yerde önüne sütre (herhangi bir cisim) dikmeyi terk etmek

    Özürsüz bağdaş koymak

    Özürsüz, alnındaki sarığın üzerine secde etmek

    Özürsüz, parmağını çıtlatmak

    Özürsüz, tek ayak üstünde durmak

    Özürsüz, yere veya duvara dayanarak kalkmak

    Rüku ve secde tesbihlerini başını kaldırdıktan sonra söylemek

    Secde yerindeki taşları temizlemek

    Secdede bir ayağını kaldırmak

    Secdede veya secde dışında elinin veya ayağının parmaklarını kıbleden çevirmek

    Secdeden kalkarken dizlerini ellerinden evvel kaldırmak

    Secdeye giderken özürsüz olarak ellerini dizlerinden evvel yere koymak

    Tehiyatta ayak parmaklarını dikip, ökçelerin üzerinde durmak

    Tekbirleri yerlerinde almamak, her zikir ve kırâati (okumayı) yerinde yapmamak

    Tuvalete gitme ihtiyacı varken sıkışık olarak namz kılmak

    Yenisi ve güzeli varken eski ve kötü elbise ile kılmak. (müstehap olan her zaman adet olanı giymektir. Gecelikler, giyilmesi adet olan elbiselerden olduğu için onunla namaz kılmakta kerahet yoktur.)

  Namaz Çeşitleri

Namaz dört kısma ayrılır.

1. Farz-ı ayn olan namazlar. Beş vakit namaz ve cuma namazı gibi. Bunların her yükümlü için bizzat yerine getirilmesi gerekir.

2. Farz-ı kifâye olan namaz. Cenâze namazı gibi. Bu, topluluk tarafından yapılması istenilen bir emirdir. Topluluktan bir kısmı bunu yerine getirince, diğerlerinden sorumluluk kalkar. Eğer bunu hiç kimse yerine getirmezse hepsi günahkâr olur.

3. Vacib olan namazlar. Vitir namazı, bayram namazları gibi. Sübut yönünden kesin, fakat delâlet bakımından zannî olan delile dayalı emirler vâcib hükmündedir. Bu, Hanefilerin benimsediği bir prensiptir.

4. Nâfile namazlar. Farz ve vacipten fazla olarak kılınan namazlara nâfile denir. Sünnetler de nâfile içine girer. Her sünnet nâfiledir, fakat her nafile sünnet değildir. Peygamberimizin kıldığı nâfile namazlar sünnettir.

Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Vakitler

Bazı vakitler vardır ki, o vakitlerde farz, vacip ve nafile hiçnbir namaz kılınmaz. Bazı vakitler vardır ki, onlarda yalnız nafile kılınmaz.

Hiçbir namaz caiz olmayan vakitler üçtür:

    Güneş doğarken (Ortalama 45 dakika geçinceye kadar.)

    Güneş ortada (zeval) iken Herşeyin gölgesi titreşip, yeinde kaldığı zaman.

    Güneş batarken. Akşama doğru güneşin sararıp, gözlerin ferini almayacak uruma geldiğinde. Ancak o günün kılınmayan ikindi namazı bu vakitte kerahetle kılınır.

Nafile ve benzeri namazların mekruh olduğu  vakitler:

    Sabah namazının vakti girdikten sonra, sabah namazının sünnetinden başka nafile namaz kılınmaz

    Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar

    İkindi namazını kıldıktan sonra

    Akşam namazının farzından önce

    Evinde de olsa bayram namazından önce

    Bayram namazından sonra mescitte nafile namaz kılmak mekruhtur, evde kılınabilinir.

    Hac zamanı Arafat ve Müzdelife’de birlikte kılınan namazların arasında, öğle ve akşamın sünnetleri  dahil hiçbir nafile namaz kılınmaz.

    Farz için vakit pek dar kaldığı zaman

    Cuma günü hatip hutbeye çıktığı zaman

    Abdesti sıkışmış  durumda iken

    Sevdiği bir yemek ortada kalbini meşgul edecek bir durum mevcut iken

    Cuma günü namaz için kamet getirilirken, güneş tutulması ve yağmur isteme hutbesi okunurken.

Kaynak: Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
Namaz Vakitleri
Namaz vakitleri, güneşin durumuna göre değişir. Eğer gün uzun olur ve güneş geç batarsa, namaz vakti güneşin durumuna bağlı olduğundan geç okunur. Başka bir değişle, yılın her zamanı aynı vakitte namaz vakti olmaz. Örneğin yazın ikindi namazı vakti ile kışın ikindi namazı vakti “aynı saat biriminde” olmaz. Her bölgede, her ülkede namaz vakti değişik olduğundan hepsini söyleyebilmemiz mümkün değil. Birde hergün namaz vakitleri güneşe göre değişmektedir. Bu yüzden, evinizdeki takvimlerden kendi yaşadığınız ülke/il’e göre namaz vaktinizi bilmelisiniz. Elinizin altında takvim bulunmasız çok faydalıdır.

Sabah namazı vakti

İmsak vaktinden (30dk gibi) bir süre sonra, fecrin doğuşuyla (beyazlığın ortaya çıkmasıyla) başlayıp güneşin doğuşuna kadar olan vakittir.

    BİLGİLENDİRME : Güneş doğarken namaz kılınmaz. Sabahın kerahat vakti çıktıntan sonra (güneş doğup 45dk geçtikten sonra) öğlen vaktinin kerahatine kadar (öğle namazı vaktinden 30dk (veya yaklaşık 45dk) öncesine kadar, yani kuşluk vaktinde) sabah namazı (sünnetiyle beraber) kaza olarak kılınır.

Öğle namazı vakti

Güneş tam tepe noktasını az miktar batıya doğru yönelmesi sırasında öğle namazı vakti başlayıp İkindi vaktine kadar süren zamandır.

İkindi namazı vakti

Dik bir cismin gölgesi, kendi boyunun iki katına ulaşınca ikindi vakti başlar ve akşam namazı vaktine 45dk. kalana dek sürer. Güneş batarken namaz kılınmaz. Eğer o günün ikindi namazını kaçırdıysanız ve güneş batmak üzere ise, sadece o günün ikindi namazının farzını kılabilirsiniz.

Akşam namazı vakti

Güneş battıktan hemen sonra başlar ve yatsı namazı vaktine kadar devam eder.

Yatsı namazı vakti

Güneş battıktan sonra hava hafif beyazlık içinde olur. Bu beyazlık tamamen kaybolunca yatsı namazı vakti başlar ve sabah namazı vaktine kadar devam eder.

Vitir namazı vakti

Vitir namazı vakti yatsı namazı vaktidir. Ancak vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınır.

Cuma namazı vakti

Öğle namazı vaktidir. Her Cuma günü, müslümanların bayramıdır. Bu yüzden müslümanlar bugünde toplanarak cemaat ile birlikte namaz kılar.

Kuşluk vakti

Güneş doğup sabah kerâheti çıktıktan (güneş doğduktan yaklaşık iki saat) sonra başlar, öğle kerâheti ile sona erer. Yani sabah ile öğle kerâhetinin arasındaki vakittir. Bu vakitte Duha (Kuşluk) Namazı kılmak menduptur.

Bayram namazı vakti

Kuşluk namazı vaktidir.

Seher vakti

Gecenin son altıda bir vaktidir. Bu vakit şöyle hesaplanır. Akşam namazı vakti (güneş battıktan sonra) ile imsak vakti arasındaki saat farkı 6 ya bölünür. Bu sonuç imsak vaktinden çıkarıldığında seher vakti başlamış olur. imsak vakti girince seher vakti çıkmış olur.

Örnek : akşam 17:30 – imsak 05:30 akşam vakti ile imsak vakti arası (örneğe göre) 12 saat olduğuna göre 12/6=2 (geceyi 6 ya böldük 2 saat belirdi). Bu 2 saati imsak vaktinden çıkaralım 05:30 – 02:00 = 03:30 (yani saat 03:30 seher vakti başladı) bitişi ise (05:30 imsak vakti).

Sonuç olarak : 03:30 – 05:30 arası (örneğe göre) seher vaktidir.

Terâvih namazı vakti

Yatsı namazı vaktidir. Yatsı namazından sonra “Terâvih” namazı, sonrasında da “Vitri Vacib” namazı kılınır.

Kerâhet Vakitleri

1. Sabah Kerâheti : Güneş doğarken başlar, 45 dak. sonra sona erer.
2. Öğle Kerâheti : Güneş tepedeyken: Öğle namazı vaktinden 30 dak. (veya yaklaşık 45 dak.) önce başlar, öğle ezanı okununca sona erer.
3. Akşam Kerâheti : Güneş batarken, yani akşam namazından 45 dak. önce başlar, akşam ezanı okununca sona erer.

Kısaca güneş doğarken,tepedeyken ve batarken namaz kılınmaz. Kılınması tahrîmen (harama yakın) mekruhtur.

Kerâhet vaktinde kılınan farz namaz sahih değildir. Nâfileler sahih olsa da, usûlen mekruh olur.

Bu üç vakitte başlanan nâfileleri bozmalı, ancak başka bir zamanda kazâ etmelidir.

(Akşam kerâhat vaktinde ikindi namazının farzı hariç) bir farz namaz kılınsa dahi sahih (doğru) olmaz. Bu yüzden kerâhat vaktinde kılınan farz namazın, kerâhat vakti çıktıktan sonra o namazın tekrar kılınması daha doğru olur.

Tilavet secdesi vaciptir ve kerahat vakti kılınmaz. Kılınsa dahi sahih değildir. Kısacası kerâhat vakti hiçbir şekilde namaz ve secde yapılmaz. Yalnızca (o günün ikindi namazının farzına) izin vardır.

Namaz Beş Vakittir  

Kur’an-ı Kerim’ de beş vakit namazın bulunup bulunmadığı belirli şartları taşıyan Müslümanlara günde beş vakit namazın farziyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Beş vakit namazın eda edileceği vakitlere ve ne şekilde eda edileceğine Kur’an-ı Kerim’in bir kısım ayetlerinde mücmel olarak işaret olunmuş, bu işaretlerde Peygamber  Efendimiz’in (s.a.v) kavli ve fiili sünnetiyle açıklık kazanmıştır. (1)

Bilindiği üzere Kur’an-ı Kerim ‘ deki mücmel emir ve hükümleri açıklama yetkisi, Onu insanlara tebliğle görevli olan Peygamber (s.a.) Efendimize aittir. O namazı bizzat kılarak ve Müslümanlara imam olup kıldırarak nasıl kılınacağını öğrettiği gibi bunların vakitlerini de göstermiştir. Gerek kılınış şekli, gerek vakitleri ile ilgili bu uygulama ameli tevatür olarak, günümüze kadar devam etmiştir.(1)

Beş  vakit namaz; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları Kur’an-ı Kerim içinde değişik yerlere serpiştirilerek zikredilmektedir. Bazan ikisi, bazan üçü, bazan dördü değişik  bir ifade üslupla anlatılmaktadırlar. Cenab-ı Peygamberimiz, Kur’an-ı Kerim’i  hem sözü ve hem de işi ile tefsir etme hakkına sahip olduğu için bu hak kendisine Allah tarafından  verilmiştir sözü ve işi  namazın beş olduğunu açıklamıştır.  (2)

Resulullah (s.a.v) buyuruyor:

“Cenab-ı Hak günde beş vakit namazı farz kılmıştır. Kim güzelce abdest alır, namazlarını vakti vaktinde şartlarına ve adabına dikkat ederek kılarsa, Allah’ın o kimsyi affedeceğine dair vaadi vardır. Bunları yapmayan kişiye Allah’ın bir vaadi yoktur. Dilerse affeder, dilerse de cezalndırır.” (3)

Cenab-ı Hak buyuruyor:

 
“…Güneşin doğmasından önce de, batmasın dan önce de Rabbını övgü ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, rızaya ulaşasın.”
(Taha suresi, 130)

Güneşin doğmasından ve batmasından önce, gece  saatlerinde ve gündüzün iki ucunda olmak üzere beş ayrı vakitte Cenab-ı hakk’ ı tesbih yani namaz kılmak emredilmiştir. (1)

Güneşin doğmasından önce sabah namazı, batmasından önce ikindi  namazı, geceleyin yatsı namazı, gündüzün yanlarında  akşam ve öğle namazı kılınacak. Bu ayetle beş vakit namaz sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları sabit oluyor. (2)

“Gündüzün iki ucunda ve gecenin bir kısmında namaz kıl. Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir.”
(Hud suresi : 114)

Gündüzün iki ucu akşam ve sabah namazı, bir kısmında da yatsı namazı vardır. Üç vakit bu ayette. (2)

“Gündüzün iki ucunda ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde namaz kıl…” buyurulmaktadır. . Ayet-i celilede ”gündüze yakın saatler” anlamındaki “zülef” kelimesi, “zülfe” nin çoğuludur. Yukarıda belirtildiği üzere en az üç adedi ifade eder. Demek oluyor ki, bu ayete göre gecenin gündüze yakın saatlerinde, (akşam, yatsı ve sabah namazı olmak üzere) en az üç namaz var. Ayrıca gündüzün iki ucunda da iki vakit var. Böylece bu ayet-i kerimeden de namazın beş vakit olduğu anlaşılmaktadır. (1)

“Güneşin batıya yönelmesinden gece karanlığına kadar namazı kıl. Tanyeri ağarırken de sabah namazını kıl. Zira bu namaz görülmeye değerdir.”
(İsra Suresi :78)

Güneşin batıya yönelmesinden gece olana kadar kılınan namaz ikindi namazıdır. Sabah namazı tekrar edilmiştir. (2)

“Namazları ve orta namazını (üstlerine düşerek, titizlik göstererek) koruyun ve Allah’a gönülden boyun eğiciler olarak (namaza) durun.”
(Bakara Suresi, 238

Ayet-i kerimede “namazlar” anlamındaki “salâvat” kelimesi çoğuldur. Arapça da çoğul üçten başlar. “İki” ye tesniye denir ve ”iki namaz” sözü “salateyn” şeklinde söylenir. Demek oluyor ki, ayetteki ”salavat” sözünden en az üç namaz anlaşılır.  (1)

Ayrıca bir de “orta namaz” var. Çünkü matuf, üzerine atıf yapılandanayrıdır. Bu sebeple “orta namaz”, “namazlar” ifadesine dahil olmadığı gibi, her iki yanında eşit sayı bulunmadığı için, üç namazın arasında yer alacak bir namaza ”orta namaz” denilmesi de mümkün değildir. O halde, ayetteki “salavat” kelimesi, en az dört namazı ifade eder. Orta namaz buna eklendiğinde beş vakit namaz ortaya çıkar. Orta namazın ikindi namazı olduğu bazı hadislerde açıklanmıştır. (1)

Bunlardan başka :

Nisa, 4/103.; Rum, 30/17-18; Nur, 24/36; Kaf, 50/39-40; İnsan,76/25-26 ayet.-i kerimelerinde de beş vakit namaza veya vakitlerine mücmel olarak işaret eden ifadeler bulunmaktadır.

“Namazı bitirdiğinizde, Allah’ı ayaktayken, otururken ve yan yatarken zikredin. Artık ‘güvenliğe kavuşursanız’ namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz, mü’minler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir farzdır.”
(Nisa Suresi, 103)

“Öyleyse akşama girdiğiniz vakit de, sabaha erdiğiniz vakit de Allah’ı tesbih edip (yüceltin). Hamd O’nundur; göklerde ve yerde, günün sonunda ve öğleye erdiğiniz vakit de.”
(Rum Suresi, 17-18)

“(Bu nur,) Allah’ın, onların yüceltilmesine ve isminin zikredilmesine izin verdiği evlerdedir; onların içinde sabah akşam O’nu tesbih ederler.”
(Nur Suresi, 36)

“Ve sabah, akşam Rabbinin adını zikret. Gecenin bir bölümünde O’na secde et ve geceleyin uzun uzadıya O’nu tesbih et.”
(İnsan Suresi, 25-26)

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.kerimusta.com/namaznamaznamaz/

Çekinmeyin Lütfen...Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi:
Kişisel web sitesi Kişisel web sitesi
daha